foto.PNG
button.png
button (1).png
button (27).png
button (22).png
button (18).png
button (19).png
button (17).png
button (16).png
button (15).png
button (14).png
button (8).png
button (7).png
button (6).png
button (9).png
button (3).png
button (2).png


Binární Praktikum

NOVÉ DÍLY
18.10.2015

 

doc2.png
skrillx.png

Svíčkové patterny

10 svíčkových patternu, které by jste měli znát

svíčkové patterny
Dobrý den, vím, že existuje několik desítek svíčkových patternů a to v mnoha variacích a provedeních. Využity bývají dvě svíčky, tři svíčky či více svíček pro konečnou definici patternu. Lze však vybrat např. nejčastější patterny či patterny se solidní úspěšností či zárukou, že skutečně dojde ke kýženému býčímu či mědvědímu pohybu na trhu. Děkuji za všechny informace, které nám Všem neustále poskytujete Jiří M.

Dobrý den, velmi si vážím Vaší odezvy. Pokud bychom chtěli do podrobnějších detailů rozebírat každý pattern a jeho úspěšnost mohli by jsme se dostat do situace, kdy bude tento příspěvek neúměrně dlouhý. Nicméně pro obecnější shrnutí navážáme již na probíranou problematiku. V dílech Binopedia věnovaných price action cenovým pohybů se nejčastěji vyskytoval pattern engulfing, tento můžeme poměrně velmi často na libovolných trzích najít, nicméně úspěšnost jeho využití bude vždy silně záležet na tom, kde se při vytváření patternu nachází cena. Je to pivotní linie, supportní úroveň či silná resistence u sell fibo zone linky, případně úroveň některé z SMA linek, od které se cena odráží.

Pokud bychom si chtěli v tomto ohledu rozšířit naše obzory, můžeme navázat na poznatky jednoho z expertů na svíčkové patterny. Jedná se o Thomase Bulkowskeho, který se již více než 30 let problematice finančích trhu a jejich obchodování věnuje. Ve své knize GETTING STARTED IN CHART PATTERNS velmi podrobně rozebírá všechny možné patterny, které na trhu lze vyhledávat. Představíme si 10 patternů, které autor považuje za nejvíce profitabilní resp. nejvíce výkonné z hlediska odhadu následujícího vývoje ceny. Pattern označený jako medvědí by nás měl informovat o blížícím se obratu ceny směrem dolů a pattern označený jako býčí by nás měl informovat a následném rostoucím vývoji ceny. Dále budeme rozlišovat svíčkové patterny reverzní a pokračující. Jinými slovy reverzní pattern by nás měl upozornit na obrat ceny na trhu a pokračující by nás měl utvrdit v nastálem vývoji ceny a jejím pokračování. Analýza těchto cenových patternů probíhá převážně na denním grafu, tedy 1 svíčka reprezentuje vývoj ceny během jednoho dne. Začneme rovnou s favoritem a tedy podle autora nejspolehlivějším patternem.


Three line strike –  býčí reverzní (84%)

Tako konfigurace svíčkového patternu je založena na sledovaní celkem čtyř svíček v definovaném sledu. V tomto případě se jedná o řadu tří klesajících svíček, které svými těly vždy navazují na předchozí svíčku a to tak, že otevření následující svíčky proběhně uvnitř těla předchozí klesající svíčky a následně uzavření svíčky proběhně mimo tělo klesající svíčky a tedy dojde k utvoření další nižšího minima. Ideální situace se vyznačuje poměrně krátkými knoty u těchto klesajících svíček, které nepřesahují předchozí maxima klesajících svíček. Následně dochází k vytvoření rostoucí svíčky, která otevře ještě níže než je předchozí minimum klesající svíčky. Pokud vývoj rostoucí svíčky poté přesáhne veškerý vývoj (pokles ceny)v předchozích dnech a uzavře nad otevírací cenou první z trojice klesajících svíček, potvrzuje se nám obratová formace pro růst ceny. Máme zde tedy v podstatě kombinaci patternu engulfing s ještě delším potvrzením cenového útlumu v hitorii vývoje ceny.

Three line strike – medvědí reverzní (65%)

Analogicky lze vyhledávat i tento pattern v medvědí verzi a tedy reverzní signál pro pokles ceny. Svičkový pattern je v tomto případě složený ze třech rostoucích svíček, které svými těly tvoří výšší open vůči předchozím svíčkám a zároveň uzavírají výče než předchozí rostoucí svíčka. Dokončením patternu je klesající svíčka s open vyšším než má předchozí rostoucí svíčka, která svým pohybem dolů přesáhne dosavadní rostoucí vývoj od první ze třech rostoucích svíček.


Patterny

Patterny

svíčkové patterny Three line strike

Three black crows -  medvědí pattern, reverzní (78%)

Velmi podobná situace s tím rozdílem, že v tomto případě sledujeme pouze řadu tří klesajících svíček, které by měli vzájemně navazovat resp. otevírat ceny v rámci předchozích těl klesajících svíček. Nástup tohoto patternu však přichází po rostoucím ceně na trhu viz poloha tří modrých čar. Spodní knoty všech tří svíček by měli být minimální případně žádné. Jistou paralelu v tomto svíčkovém tvarování můžeme spatřovat při hledání vstupních formací pomocí Heiken-Ashi grafu, kde tento svíčkový pattern potvrzuje spíše nastálý trend. Každopádně pokud budeme po tomto patternu hledat reverzi, vždy je třeba dávat pozor jestli se doopravdy nacházíme u některé s významných rezistencí, neboť právě proběhnuvši 3 klesající svíčky mohou znamenat pouhou swingovou korekci směrem dolů bez dalšího pokračování.

Evening stars -  medvědí pattern, reverzní (72%)

Poměrně známý pattern využivající cenových propadů ci nespojitostí v ceně tzv. gapů. V tomto případě se zde orientujeme podle trojice svíček v následujícím rozpoložení. Po rostoucí svíčce přichází následně svíčka s klesajícím či rostoucím málým tělem, která otevirá na vyšší cenové hladině nad předchozí svíčkou a utvoří tak mezeru (gap). V tomto případě ignorujeme knoty svíček (uvažujeme gap v rámci těl svíček). Následující třetí svíčka otevře pod uzavírací cenou předchozí prostřední svíčky a rovněž vytvoří mezeru (gap). Pokud svíčka uzavře cenu níže než je 50% těla první rostoucí svíčky, můžeme považovat psvíčkový pattern za dokončený.


Pattern 2

Pattern 2

svíčkové patterny three black crows, evening stars

Upside Tasuki gap – býčí, pokračující (56%)

Nejedná se o pattern, který by se často vyskytoval. Nicméně jistá pravděpodobnost vývoje ceny při vytvoření tohoto patternu nám může být při sledování ceny velmi užitečná. Opět zde máme 3 svíčky. První svíčka rostoucí je následována další rostoucí svíčkou, která utvoří gap nejen mezi těly svíček, ale i mezy jejich knoty. Následující třetí  klesající svíčka otevírá v těle předchozí rostoucí svíčky a uzavírá svým pohybem gap vytvořený na předchozích dvou rostoucích svíčkách. V tomto případě lze očekávat pokračující býčí trend na trhu.

Hammer Inverted -  medvědí, pokračující (65%)

Tato formace zahrnuje kombinaci dvou svíček. Klesající delší svíčka, která uzavře s krátkým dolním knotem případně bez něj. Otevření následující svíčky klesající/rostoucí probíhá pod uzavírací cenou předchozí svíčky s tím, že horní knot svíčky je vůči tělu delší a zasáhne do předchozího těla klesající svíčky. Tímto způsobem lze v podstatě předpokládat, že trh nám dává najevo svoji nechopnost vrátit se dlouhodoběji k vyšší cenové hladině na trhu.


Patterny 3

Patterny 3

svíčkové patterny Upside Tasuki a Hammer inverted

Matching low – medvědí, pokračující (61%)

Poměrně jednoduchý pattern složený ze dvou svíček. První svíčka klesající a druhá svíčka rovněž klesající uzavře na stejné/podobné hodnotě jako předchozí klesající svíčka, ne však výrazně nižší. Velmi často se stává, že právě tato hodnota tedy potvrzené close obou svíček, působí v budoucnu jako support, tzn. cena již nepokračuje poklesem např. krátkodobě vzroste a poté má tendenci ve velmi krátké době se zase na tuto úroveň vrátit.

Abandoded baby – býčí, reverzní (70%)

Jedná se o pattern složený ze tří svícek, který rovněž využivá gapů utvořených na sledovaném trhu. Po klesající svíčce následuje svíčka DOJI, která se utvoří s výraznějším gapem mezi uzavírací cenou předchozí klesající svíčkou. Následná třetí svíčka je rostoucí bez výraznějšího dolního knotu. Obvykle navazuje na vývoj ceny s menším gapem než  ten, který byl vytvořen v předchozím případě při přechodu ceny směrem dolů. V tomto případě není třeba striktně lpět na dodržení doji svíčky. Za vhodnou kombinaci můžeme považovat i utvoření patternu se svíčkou, která má úzké tělo a dlouhý spodní knot s tím, že horní knot je kratší a nezasahuje do těla předchozí klesající svíčky.


Two black gapping – medvědí pokračující (68%)

Tuto dvojici svíček, která tvoří  two black gapping,  je dobré vyhledávat po nastalém cenovém gapu při poklesu ceny. Následné vytvoření dvou po sobě jdoucích svíček s podmínkou toho, že druhá klesající svíčka nevytvoří „high“, tedy úroveň ceny během svého vývoje vyšší než je předchozí maximální cena na první klesající svíčce.


Breakaway – medvědí reverzní (63%)


Poslední nejtěžší pattern se skládá celkem z pěti svíček. Základem vytváření tohoto patternu je rostoucí svíčka a následné utvoření gapu mezi ní a následující rostoucí svíčkou. Další svíčka musí mít vyšší uzavírací cenu než předchozí svíčka, nezáleží zde na typu svíčky. Může být rostoucí i klesající. Následující svíčka by měla utvořit rostoucí tělo s vyšší uzavírací cenou. Dotvoření paternu je klesající svíčkou, která pokryje gap utvořený prvními dvěma rostoucími svíčkami. Principiálně lze vyhledávat pattern i pro delší řadu svíček s malými těly, která se vytvoří po gapu. Následně výrazně klesající svíčkou, která přesáhne předchozí malá těla, je svíčkový pattern potvrzen.
Pattern4

Pattern4

svíčkové patterny převážně s využitím gapu

Shrnutí

Jak je tedy vidno, kombinace svíčkových patternů a jejich zajímavé využití nám nabízí rozmanité možnosti při obchodování. Obchodník by neměl lpět na úplně přesném dodržování patternů, nicméně principiálnost či vyžadovaná návaznost těl by měla být vždy dodržena. Zároveň můžete vidět, jaké popularitě se těší využívání gapových formací při obchodování na finančních trzích. Každé vyhledávání svíčkového patternu by mělo být podmíněno chováním ceny na trhu. Medvědí formace pro obrat bychom měli vyhledávat na místech, které pravidelně splňuji rezistentní úrovně analogicky pro býčí úrovně místa častých či pravidelných supportů. Gapové formace se převážně tvoří na akciových trzích či futures.
Máte pocit, že by článek o svíčkových patternech mohl pomoci i někomu dalšímu? Nebojte se využít dolní lištu pro sdílení a informujte i ostatní přátelé z Vašeho okolí.

REKLAMA UVEDENÁ NÍŽE NESOUVISÍ S OBSAHEM WEBU


Kontakty:
cztrader.nolimit@seznam.cz

facebook: CZTRADERBINARY

CZTRADER

CZTRADER

Obchodní skupina, diskutujeme, chatujeme, sdílíme online zkušenosti.
Diskusní fórum

Diskusní fórum

Máte otázky, nevíte si rady, zeptejte se obchodníků na radu!
Źivé chaty

Źivé chaty

Informace o právě probíhajícím chatu naleznete vždy v naší obchodní skupině

RECENZE BROKERŮ


TOP PLATFORMY

V8Options

V8Options

Recenze brokera na binární opce V8Options
BinaryTilt

BinaryTilt

Recenze broker nová Zéland
STOCKPAIR

STOCKPAIR

Recenze brokera na binární opce Stockpair

OSTATNI PLATFORMY

TOPOPTION CZ

TOPOPTION CZ

Recenze brokera TopOption, broker s češtinou

Jsou tyto stránky pro Vás přínosné?

Ano, velmi dobré (2649 | 77%)
Ne, nejsou (125 | 4%)
Nevím (67 | 2%)
Skrill

Skrill

založení internetové peněženky zdarma
Registrace

Registrace

binární opce požádejte o materiály ke studiu

Veškeré obchodní značky, které jsou na tomto webu uvedeny, neslouží k poskytnutí finanční služby z naší strany. Nejsme obchodní zástupci těchto značek a jedná se pouze o uvedení zdroje informací, kde se lze o těchto obchodních značkách dozvědět více.
Obchodování na finančních trzích je vysoce rizikové a pokud se rozhodnete jako potencionální klienti využít služeb uvedených obchodních značek, důrazně si přečtěte podmíny a rizika, která Vám mohou hrozit během obchodování.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one