foto.PNG
button.png
button (1).png
button (27).png
button (22).png
button (18).png
button (19).png
button (17).png
button (16).png
button (15).png
button (14).png
button (8).png
button (7).png
button (6).png
button (9).png
button (3).png
button (2).png


Binární Praktikum

NOVÉ DÍLY
18.10.2015

 

doc2.png
skrillx.png

V této rubrice navážeme na předchozích 12. dílů z Deníku Binárníka, který byl zaměřený více pro začínající obchodníky a postupně jsme se tak naučili používat důležité technické nástroje pro analýzu trhu s binárními opcemi. Nyní navážeme druhou řadou Deník Binárníka 2, ve které všechny doposud načerpané znalosti efektivně rozšiřujeme a postupně dáváme do širšího kontextu s dalšími poznatky z obchodování. Nedílnou součástí těchto příspěvků jsou i Vaše poznámky, komentáře a připomínky, které shromnažďujeme a zařazujeme dle jejich souvislosti do příslušních dílů Deníku Binárníka. Děkujeme a velmi si toho vážíme.


Obsah rubriky:
          13.DÍL ROZEZNÁVÁNÍ TRŽNÍCH SIGNÁLŮ
          14.DÍL OPTION BUILDER-VLASTNÍ OPCE 
        15.DÍL "DARVAS" STRATEGIE 
        
16.DÍL FINANANČNÍ ROZVAHA 
        17.DÍL DIVERGENTNÍ JISTOTA 
        01.DÍL SPECIÁLNÍ- OBCHODNÍ NÁSTROJE
        18.DÍL "ŠPATNÉ" OBCHODY
19.DÍL "MULTITRENDOVÉ" SIGNÁLY
20.DÍL STRATEGIE MULTITREND ZDE
02.DÍL SPECIÁLNÍ- SOCIÁLNÍ TRADING
21.DÍL INVESTICE PODLE "REVERZE"
22.DÍL INVESTICE PODLE "REVERZE" 2
23.DÍL DETAILNÍ ROZBOR INVESTICE*NEW*

03.DÍL OBCHODNÍ SIGNÁLY FAUNUS*NEW*
24.DÍL FRAKTÁLNÍ DIMENZE*NEW*

13.DÍL ROZEZNÁVÁNÍ TRŽNÍCH SIGNÁLŮ

V dnešním díle si ukážeme další užitečný nástroj, který nám může velmi usnadnit rozeznávání důležitých formací ve svíčkovém grafu. Jak víme již z minulých dílů Deníku Binárníka, jedním z nejsilnějšího signálu pro obrat trhu je správně utvořená svíčka ve tvaru PIN BAR. Víme také již, že existují další specificky nazývané tvary svíček jako např. doji či engulfing, které nás mohou upozornit na tendenci trhu růst či klesat. Existují také varianty svíčkových patternů, které se skládají z více svíček, typicky formace 2-3 svíček. Opět se jedná o reverzní svíčkové signály, které nám indikují otáčející se směr ceny na trhu. Nejznámější představitelé jsou formace svíček morning star (býčí formace) a evening star (medvědí formace), medvědí či býčí engulfing.
 

V programu Meta Trader je možné si přímo vložit do našich grafů opět šikovný skript, podobně jako pro detekci svíce PIN BAR. Jedná se o skript ExCandles2, který po vložení do našeho sledovaného grafu zobrazí červené a modré šipky, které představují medvědí (klesající trh, cena) či býčí formaci (rostoucí trh, cena). Zároveň nám šipky detekují reverzní svíčkové signály, které tak nemusíme složitě v grafech sami hledat. Po najetí kurzorem na některou ze zobrazených šipek se nám ukáže název detekovaného vzoru. Přehled všech svíčkových vzorů, které skript detekuje je zde:
 
shooting star, hammer, inverted hammer, hanging man, bearish engulfing, bullish engulfing, dark cloud cover, piercing line, evening star, morning star, evening doji star, morning doji star
 
Ještě než si všechny vzory představíme, je důležité poznamenat, že ne všechny automaticky detekované vzory jsou ty nejvýhodnější pro obchod, některé signály mohou být i falešné či vytvořeny v nesprávném trendu. Důležité je však rozumět tvaru detekovaného signálu a poznat, kdy je čas na ziskový obchod. Toto je i cílem dnešního dílu. V našich ukázkových příkladech používáme společně i s ExCandles2 indikátorem také MACD indikátor (podrobně popsaný v 11. díle Deníku Binárníka. Teprve potvrzení MACD indikátoru společně s detekovaným svíčkovým vzorem je pro nás signál k obchodu! Pojďme si nyní tyto jednotlivé vzory postupně představit:

Evening star (noční hvězda) – patří mezi medvědí formaci a předznamenává nám tedy cenový pohyb dolů.
Morning star (ranní hvězda) – je naopak typ býčí formace, předznamenávající růst trhu, pohyb nahoru.
 
Oba dva typy formací tvoří 3 svíce, přičemž prostřední svíce tvoří tzv. star, tedy hvězdu formace. První svíce ve formaci je charakteristická dlouhým tělem (rostoucí svíce pro případ evening star, klesající svíce pro případ morning star), následuje svíce s nízkým tělem. Tato svíčka se nachází v horní části těla první svíčky resp. dolní části pro morning star. Jedná se v podstatě o svíci typu PIN BAR, tedy úzké tělo a dlouhý knot, nejčastěji ve tvaru hammer nebo doji viz. Deník Binárníka 5. díl. Podle této 2. svíce tak nazýváme i celou formaci např. evening doji star. Tato svíce, jak už víme, vyjadřuje nerozhodnost trhu a tím i logicky nejistotu pokračování dosavadního směru trendu. Následující třetí svíce, která je klesající (pro případ evening star) či rostoucí (pro případ morning star) a uzavře alespoň v polovině délky svíce první a níže (výše, platí opět pro morning star). V podstatě jde o doplnění již popisované PIN BAR svíce, kdy se pomocí 3 svíček utvrdíme v postupném obratu ceny na trhu. Síla těchto vzorů (signálů) samozřejmě roste i s délkou knotů daných svíček. Pro formaci evening star jsou důležité dlouhé horní knoty u svíček a pro formaci morning star logicky naopak dlouhé dolní knoty svíček. Nejlépe na všech 3 svíčkách. Z našich zkušeností je však nejvíce důležitá dostatečná délka knotu právě u druhé tzv. PIN BAR svíce, která indikuje obrat trhu.


Na všech následujících obrázcích je na bílém pozadí užito pro přehlednost barevné rozložení svíček takové, bílá svíčka = rostoucí trh a černá svíčka = klesající trh. Obrázky z Meta Traderu na černém pozadí mají barevné schéma: bílá svíčka = klesající trh, černá svíčka = rostoucí trh!


formace star

formace star

Popis formace evening star a morning star
Reálná analýza

Reálná analýza

Analýza morning star společně s MACD indikátorem

Piercing line (ostrá linie)- tuto formaci obvykle nalezneme na cenovém dně trhu při jeho sestupném trendu. Jedná se tedy o signál, který nás bude informovat, resp. nám potvrdí, místo očekávaného růstu trhu.  Formace je složena ze dvou svíček s podobně dlouhými těly. První svíčka je tedy logicky klesající a potvrzuje nám dosavadní klesající trend na trhu. Následující druhá svíčka je rostoucí a její tělo se obvykle otevře mimo předchozí svíčku. Otevírací cena této svíce tedy začíná ještě níž než uzavírací cena předchozí klesající svíce. Hojne používaný termín pro otevření následující svíce mimo tělo předchozí svíce je tzv. „otevření s gapem“ (laicky tedy s určitou mezerou mezi svíčkami). Zaroveň se druhá svíčka uzavře v těle předchozí svíce. Důležité je opět nezanedbat i délku dolních knotů obou svíček, která nás utvrzuje v tom, že prodávající nejsou schopni již dlouhodoběji převzít kontrolu nad trhem a jsou přetlačení nakupujícími během vykreslování dané svíčky.

Piercing Line

Piercing Line

popis formace pro obrat trhu k růstu
Piercing Line

Piercing Line

popis formace pro obrat trhu směrem k růstu

Hanging man (oběšený muž) v ExCandles zobrazován jako hangman je reverzní signál tvořený jednou svíčkou, připomíná nám to tedy jakéhosi může visícího za nohy dole:-). Charakteristický je pro tuto svíčku dlouhý dolní knot, který je minimálně dvojnásobný oproti výšce těla svíčky. Tělo svíčky se „v nejlepším případě“ otevírá i uzavírá uvnitř předchozí svíčky. Horní knot je obvykle zcela nepatrný nebo žádný. Tělo svíčky připouští obě varianty, může být rostoucí i klesající. Svíčku registrujeme resp. má pro nás vypovídající hodnotu na vrcholu vzestupného trendu či cenového růstu trhu. Na obrázku dole vidíme zároveň i použití MACD indikátoru, ten svým křížením na nulové lince potvrzuje klesající trend. Vidíme také, že v čase 17:00 trh dosahuje svého minima a teprve až cca 3 hodiny po výrazném poklesu (následující svíce po Hanging Man signálu) se opět vrací k růstu.

Hanging Man

Hanging Man

analýza signálu pro obrat trhu směrem k poklesu
 

Shooting star (padající hvězda) je vlastně opakem signálu hanging man. Tuto svíčku poznáme podle malého těla a minimálně dvojnásobně delšího horního knotu než samotné tělo svíčky. Opět má pro nás význam na vrcholu vzestupného trendu, případně se tvoří při cenovém růstu trhu. Dolní knot svíčky je minimální nebo žádný. 
Shooting Star

Shooting Star

analýza signálu pro blížící se obrat trhu směrem k poklesu
 

Bearish engulfing (medvědí pohlcení) je formace, která se skládá ze dvou svíček. Hledáme ji logicky na vrcholu vzestupného trendu nebo při cenovém růstu. První svíčka je rostoucí a utvrzuje nás v nastalém trendu trhu. Druhá svíčka otevře cenu výše anebo velmi blízko cenové úrovni, na které uzavřela předchozí svíce. Zároveň tato svíčka má uzavírací cenu níže, než je otevírací cena předchozí svíčky. V podstatě tato svíčka svým tělem pohltí tělo předchozí svíce. Opět si neodpustíme poznámku ohledně dostatečně dlouhých horních knotů obou svíček (minimálně alespoň u jedné z nich). Ovšem lepší vypovídající hodnotu než samotné knoty má dle našich zkušeností MACD indikátor. Trh dává tak najevo, že síla nakupujících již není dostatečná a nejsou schopni převzít kontrolu nad trhem. Je zřejmé, že budou v nejbližší době přetlačeni prodávajícími během vykreslování svíčky.

Bear Engulfing

Bear Engulfing

analýza medvědího pohlcení společně s MACD indikátorem

Bullish engulfing (býčí pohlcení) je formace, kterou naopak hledáme na dně sestupného trendu. Opět analogický vůči předchozímu býčímu engulfingu je signál tvořen klesající svíčkou, která potvrzuje nastalý trend trhu. Druhá svíčka otevře na podobné či stejné cenové úrovni, na které předchozí svíčka uzavřela. Druhá svíčka zároveň uzavírá svou cenu na úrovni vyšší než otevírací cena předchozí svíce. Dojde tedy opět k pohlcení těla předchozí svíce. Důležitým parametrem je opět také chování MACD indikátoru.

Bull Engulfing

Bull Engulfing

analýza formace indikující blížící se pokles trhu
 

Dark Cloud Cover (překrytí temného mraku) pokud se bavíme o této formaci, hledáme ji na vrcholu vzestupného trendu. Je to analogický opak formace Piercing Line. Je tvořena dvěma dlouhými svíčkami. První svíčka je rostoucí druhá je klesající. Druhá klesající svíčka otevře o něco výše než uzavřela předchozí svíce a zároveň uzavře cenu v těle předchozí svíčky.

 

Inverted hammer  (převrácené kladivo) opět se jedná o analogii k signálu hammer, využitelná pro nás, pokud se nachází na konci sestupného trendu. Charakteristická je svým krátkým tělem a dlouhým horním knotem minimálně dvojnásobné délky než je její tělo

Inverted Hammer

Inverted Hammer

analýza ukazatele pro obrat trhu směrem k růstu


14.DÍL OPTION BUILDER - VLASTNÍ OPCE

Množí se nám od Vás dotazy ohledně výběru opcí a jejich časové délky na TopOption.  Nejvíce běžně nabízených klasických opcí od TopOption má časovou délku 30 minut. To nemusí být pro nás úplně výhodné, zvláště tehdy pokud např. vstupujeme do trhu o něco později a nemáme tak zmapovaný začátek vývoje opce. Např. můžeme začít obchodovat opci, která má za sebou již 15 minut své životnosti a nám zbývá posledních 10 minut na to, rozhodnout se správně, kterým směrem se opce vydá při konci své expirace tedy za 15 minut (posledních 5 minut již nelze do obchodu vstupovat či z něj vystupovat).

V tomto ohledu TopOption obchodníkům vychází vstříc a poskytuje možnost vytvořit si vlastní opci pomocí nástroje Option Builder. Tento nám umožňuje v jednoduchých krocích nastavit si parametry dané opce. Stručně můžeme náš postup popsat, jak vidíte na následujícím obrázku.


  1. vybereme si aktivum, které chceme obchodovat

  2. nastavíme si dobu expirace, která nám z pohledu trhu nejvíce vyhovuje

  3. zvolíme si poměr návratnosti částky, pokud uspějeme/ neuspějeme

  4. zvolíme si velikost investované částky

  5. ve vhodné chvíli zvolíme PUT nebo CALL dle našeho uvážení


Postup tvorby

Postup tvorby

přehledný popis kroků k vytvoření vlastní opce

Vlastní konzole v TopOption poté vypadá následovně. Číselně jsou označeny přesně kroky výše popsané. Na základě této možnosti tvorby opce, představíme v dalším díle možnou strategii na trhu, kterou lze použít společně s vlastní opcí.
Vlastní opce

Vlastní opce

příklad zobrazení přímo v TopOption

15.DÍL "DARVAS" STRATEGIE
V dnešním díle se opět zaměříme na obchodní strategie resp. další nástroje technické analýzy trhu, které je možné použít pro ziskové obchodování. Strategií na obchodování forex i binárních opcí je nespočetné množství. Každý nám vždy bude tvrdit, že ta jeho je právě ta nejlepší a 100% funkční. To ovšem není zase tak úplně pravda. Správně zvolená strategie ještě neznamená zaručený úspěch na obchodním trhu. Hlavním cílem každé dobré strategie je „odstranit plevel“ představující špatné či falešné obchodních signály na trhu.

Z minulých dílů Deníku Binárníka již víme, že pro obchodování binárních opcí je důležité především ve stanovené době odhadnout směr vývoje trhu. Ke správnému odhadu cenového vývoje na trhu nám slouží série různých indikátorů (MACD, Boolinger Bands, Parabolic SAR apod.) či vzorů ve svíčkovém grafu (PIN BAR, hammer, morning star apod.).

Dnes se ovšem trošku netypicky zaměříme na ukazatel, který je pojmenovaný podle jeho autora. Jedná se o skript Darvas Box, který vychází ze znalostí jednoho z famózních forexových obchodníků Nicolase Darvase, který dokázal zhodnotit svůj počáteční vklad 10 000 dolarů a to na zisk přes 2 miliony dolarů. Jeden z jeho nejdůležitějších nástrojů, právě zmíněný Darvas Box, máme k dispozici přímo jako další skript v Meta Traderu. Vkládáme jej úplně stejně jako v případě ExCandles, PinBar Detectoru či MACD indikátoru.

Pokud si do grafu vložíme tento ukazatel, zobrazí se nám v defaultním nastavení spodní růžová křivka a vrchní modrá křivka. Jak už to u dobrých metod pro obchodování bývá je jednoduchá a založená na logické úvaze. Sám Darvas o této metodě prohlásil, zvládne ji každý, jen je důležitá Vaše disciplína. Zjistil, že největší problém jsou“ jeho vlastní uši“, neboť i přes svoji uctyhodnou disciplínu, nejvíce jeho neúspěchů pramenilo právě z toho, že se někdy řídil tím, co řekli nebo poradili druzí obchodníci. V době jeho úspěchu neměl k dispozici žádnou z dnešních moderních technologií jakou jsou počítače, mobilní přístroje, faxy apod. Měl k dispozici pouze výsledky denního a týdenního obchodování na trzích. Všechny svoje rozhodnutí tvořil mimo obchodovací hodiny a nesledoval celý den „online“ aktuální dění na trhu. Jeho výdělek v roce 1959 byl 2,2 miliony dolarů, což je k dnešní době ekvivalent 20 milionů dolarů. Nutno ještě podotknout, že neměl ani žádné styky v bankvním sektoru, nebyl žádné zázračné dítě a neměl žádné prestižní ekonomické vzdělání.
Pojďme se nyní podívat na náš obchodní graf, který bude vypadat následovně jako na obrázku dole. Obchodujeme měnový pár EUR/CAD. Do grafu jsme si přidali nám velmi dobře známý indikátor MACD. Novými nástroji resp. skripty, které do grafu přidáváme, jsou znázorněny žlutými šipkami. V prvním případě je to Darvas Box a v druhém nástroj Predict, který nám predikuje, kdy nejpravděpodobněji nastává čas pro růst trhu či jeho pokles. V momentě, kdy tento nástroj vypočte šanci pro nákup či prodej zobrazí u dané svíce tečku. Zelená tečka je signál pro nákup (CALL). Růžová tečka je signál pro prodej (PUT). V podstatě nám nástroj Predict napovídá, kdy koupit anebo naopak prodat opci.
Nastaveni grafu

Nastaveni grafu

nastavení obchodního grafu včetně technických nástrojů

Darvas Box je charakterizován horní linkou (defaultně modrá) a dolní linkou (defaultně růžová). Vidíme, že linky Darvasova boxu velmi dobře vystihují cenový pohyb na trhu. Všimněte si chování linek, pokud trh má klesající tendenci (cena klesá), poznáme to tak, že horní linka je stále rovná nebo začíná klesat, přičemž dolní linka je v tomto momentě ještě rovná a přidává se s poklesem později.  Možná je také varianta, že začíná klesat dolní linka, horní linka se za nějaký čas s poklesem přidá a to v případě, že jde o výraznější cenový pokles na trhu. Toto samozřejmě analogicky platí i pro růst trhu.

Trh má tendenci růst:

Na následujícím obrázku vidíme praktické využiti všech 3 indikátorů. Darvas Box nám ukazuje, kdy se trh odráží ode dna. MACD indikátor nám potvrzuje na následující svíci skutečnou vzestupnou tendenci trhu. Nyní přichází na scénu nástroj Predict, ten nás informuje o tom, že by bylo vhodné provést nákup opce BUY. Nyní máme trojnásobné potvrzení, že trh poroste. Celkově tak dostáváme velmi „silný“, takřka 100% signál pro nákup opce. Na následující svíci investujeme tedy na nákup (CALL). A to je přesně klíčový prvek technické analýzy dostat vícenásobné potvrzení signálů z trhu a získat tak celkově velmi „silnou“ informaci o tom, jestli trh poroste nebo bude klesat.
Trh roste

Trh roste

využití třech indikátorů pro růst trhu

Trh má tendenci klesat:
 
Na následujícím obrázku vidíme opět praktické využiti všech 3 indikátorů. Darvas Box nám ukazuje, kdy se trh odráží od pomyslného vrcholu směrem dolů. MACD indikátor nám již začíná potvrzovat předpokládaný pokles trhu, neboť se dostává poklesem na následující svíčce pod červenou signální linku. Nyní bychom už mohli začít zbrkle investovat na pokles, ale ještě chvíli vyčkáme. Na následující svíci nám nástroj Predict potvrzuje rovněž pokles trhu utvořením signálu pro prodej Sell (růžová tečka), zároveň dochází ke křížení MACD s nulovou linkou shora dolů. Darvas Box indikuje svou rovnou horní linkou, že trh se nechystá v nejbližší době cenově růst, dolní linka začíná prudce klesat. Ano, máme opět trojité potvrzení. Neváháme a jdeme na to, investice na prodej opce (volba PUT) na OPEN následující svíce nám přináší zisk.  
Pokles trhu

Pokles trhu

využití třech indikátorů pro pokles trhu

Opět je nutné si uvědomit, že každý z těchto představených nástrojů, pokud jej používáme samostatně má své slabiny a ne vždy nám dokáže správně poradit. Není to vinou jejich špatného naprogramování, ale trh má obvykle v hlavních obchodovacích časech vysokou volatilitu (kolísání ceny na trhu) a toto není schopen postihnout žádný z nich. Cílem tohoto dílu Deníku Binárníka bylo Vám ukázat jak společně využít tyto nástroje a eliminovat tak možnost, že dostanete špatný signál z trhu. Vyzkoušejte startegii natrénovat společně s TopOption demo účtem. Níže uvádíme ukázky špatných signálu z trhu, které ovšem s použitím všech tří nástrojů dokážeme brilantně rozpoznat.
Špatný signál 1

Špatný signál 1

detekce špatného signálu z trhu
Špatný signál 2

Špatný signál 2

detekce špatného signálu z trhu

16.DÍL FINANČNÍ ROZVAHA
V dnešním díle Deníku Binárníka se zaměříme na finanční rozvahu obchodníka. Na toto téma nám přišlo spoustu dotazů prostřednictvím Facebooku. Jsme velmi rádi, že nám pomáháte utvářet každý nový díl tohoto seriálu. Každý dobrý obchodník dodržuje při svém investování nastavenou úroveň investic a jejich počet za den, týden či měsíc. Dobře utvořená finanční rozvaha nám pomáhá předcházet situacím, kdy obchodník zjistí, že pro návrat do ziskového obchodování již nemá dostatek finančních prostředků.
 
Velmi často se také stává, většinou u začínajících obchodníků, že po sérii neúspěšných investic mají tendenci porušit svůj nastavený denní režim investic v domnění, že nastalou ztrátu ještě týž den doženou. To se obvykle již nestane a dochází ke zbytečnému ztenčení finančních prostředků na investičním účtu. Toto porušení investiční disciplíny, tak většinou vede obchodníka k mylnému názoru, že byl podveden či okraden daným brokerem, což je v dané situaci logické vyústění jeho naštvanosti i když se jedná o solidního brokera jako je např TopOption nebo 24Option. Klíčem k úspěchu dobrého obchodníka je však dodržovat pár základních pravidel pro dlouhodobější úspěšný pohyb na trhu s binárními opcemi.
 
  • neinvestujeme vyšší částky než je náš nastavený limit na jednu investici
 
A proč ne, když jsem si jistý takřka na 100%, že trh půjde daným zvoleným směrem? Je to jednoduché, tento obchod i se zdvojením částky Vám s nejvyšší pravděpodobností určitě vyjde a vy dosáhnete kýženého vyššího zisku. To ovšem ve většině případů nastartuje lavinu zvyšování Vašich investic i v situacích, kdy se již nebude jednat o takto jistý vývoj trhu. Zkrátka si přestanete dávat pozor. Však se nic neděje, když prohraji, vše se mi vrátí v další investici, kterou ještě více znásobím. Tohle je s největší pravděpodobností cesta do pekel.
 
  • pravidelně obměňujeme trhy a obchodujeme ve vysledovaných časech, kdy má trh dostatečnou pohyblivost do stran
 
Není nic horšího, pokud vstoupíme na trh s tzv. zvýšenou „sníženou“ volatilitou, kdy se cena v krátkých časových intervalech pohybuje sice do stran, ale s velmi velkou frekvencí protíná zpět střední pásmo určené cenové hladiny. Této problematice je věnován 9. díl Deníku Binárníka. Trh se v takovém případě nechystá dlouhodobě stabilizovat a má nejasný trend.
 
Trhy se snažíme pravidelně obměňovat. Není to však myšleno tak, abychom vstupovali do takových, které neznáme. Vždy si pro obchodování vybereme např. 6 měnových párů a tyto pravidelně obchodujeme a sledujeme. Neobchodujeme tedy např. pouze jen jeden měnový pár celý týden, neboť se může velmi dobře stát, že narazíme právě na zmiňovanou sníženou volatilitu trhu v jistý den v týdnu a díky znalosti vývoje pouze tohoto jednoho trhu, nejsme schopni posoudit, že vlastně došlo k takovéto situaci na trhu. Cílem je zvýšit Vaši dobrou orientaci na trhu.
 
  • zbytečně neriskujeme vstupem na trhy, které mají krátce před expirační dobou
 
Někdy se Vám může zdát, že vývoj ceny na trhu pro sledovanou opci je jednoznačný a není tedy třeba dlouhodobějšího sledování jejího vývoje. To je ovšem omyl, pokud nebudu znát dostatečnou historii cenového vývoje grafu, může mi např. uniknout to, že na trhu pravidelně dochází k vyššímu krátkodobému cenovému vzrůstu, který je následován prudkým pádem ceny v krátkém časovém intervalu. Toto nejsem schopný postihnout, pokud např. bez delšího sledování opce investuji na tuto hodinovou opci 20 minut před její expirací, právě např. v momentě, kdy trh evidentně výrazně roste a ejhle 3 minuty před expirací opce, kdy již nemohu ze svého obchodu vystoupit, se cena opět vydává výrazně dolů a já tak ztrácím svou investici. Toto je nejčastější chyba začátečníků, kteří vstupují na trh s opcemi, aniž by dostatečně sledovali předchozí vývoj opce a orientují se ve svém rozhodnutí dle jejího aktuálního vývoje. V TopOption naštěstí máme k dispozici i historii cenového vývoje opce a můžeme tak svoji investiční strategii dobře přizpůsobit dlouhodobějšímu vývoji sledované opce.

Nyní Vám předkládáme náš únorový investiční plán a jeho výsledky jsou přehledně shrnuty v tabulce. V každém měsící obchodujeme ve 4 týdnech. Naše investování rozdělíme na úseky po 5-ti investicích.  Tyto úseky obchodujeme každý týden 20 krát. To nám vychází na 20/5 = 4 úseky po 5-ti investicích za den = celkem 20 investic za den. Návratnost jedné investice je 85% z investované částky. V následujících tabulkách jsou přehledně uvedeny výsledky v jednotlivých obchodních týdnech. Výsledkem našeho obchodování mohou být 3 možnosti. Správný odhad = in the money (inkasuji zisk), špatný odhad = out of the money (inkasuji ztrátu), nerozhodně v tabulce označeno jako neroz. Nerozhodně je situace, kdy při vstupu na trh má opce danou cenu, my tipujeme, že poroste nebo bude klesat.  Opce však v době expirace skončí na stejné hodnotě ceny jako při otevření. V tomto případě se nám investovaná částka vrací zpět na účet.

 

Finanční plán

Finanční plán

Rozvržení jednotlivých investic v měsíci únor 2014
Z celkových výsledků obchodování je jasné, že cílem ziskového obchodování není určitě 100% úspěšnost. Reálně ani toto většinou nelze dosáhnout. My však z celkových 400 investic za měsíc, bilancujeme následovně. Do výhry spadá 64,75% investic tedy jen  něco málo přes 50%. Do prohry spadá 24,75% investic tedy celá čtvrtina. Do kategorie nerozhodně spadá zbylých 10,5%. Část investic si samozřejmě můžeme poslat na účet přes SKRILL, doporučujeme vždy nějakou část vydělaných peněz v každém měsící postupně nechávat na investičním účtu u daného brokera. Zvýší se nám tak objem možných obchodovatelných financí a předcházíme tak riziku, že nám při neúspěšné sérii obchodů dojde kapitál. Níže přikládáme ukázku zaslání části vydělaného finančního obnosu částky na účet SKRILL. V případě TopOption vše proběhlo v pořádku.

Vydělané peníze

Vydělané peníze

Vydělané peníze za měsíc únor 2013 s TopOption


17.DÍL DIVERGENTNÍ JISTOTA
V dnešním díle opčního seriálu Deník Binárníka plynule navážeme na  13. díl , kde bylo představeno obchodování s divergencí. Využito přitom bylo obchodování s binárními opcemi na základě odlišného (divergentního) chování ceny obchodního grafu a MACD indikátoru. Mnozí obchodníci se nás dotazují, jak lze divergenci využít při obchodování binárních opcí i na  kratší  obchodní časové úseky než je 1 hodina. Vzhledem k tomu, že TopOption primárně poskytuje nejvíce přednastavených binárních opcí s expirační dobou 30 minut a méně, rozhodli jsme se Vám představit naši novou strategii pro toto obchodování, kterou jsme nazvali příznačně  „Divergentní jistota“. Využívat budeme všechny získané znalosti z 13. dílu Deníku Binárníka a samozřejmě přidáme i něco navíc.

Příprava obchodního grafu:
 
Do obchodního grafu např. měnový pár EUR/USD si vložíme následující ukazatele: Darvas Box a nový nástroj MACD Divergence. Jako doplňkový můžeme použít nástroj Predict, ale není to nutně vyžadováno. Předchozí dva nástroje už známe. Nyní si představíme nástroj MACD Divergence, který najdeme opět na stejném místě v Meta Traderu v sekci jako všechny ostatní skripty (nástroje) již předtím představené.
MACD Divergence

MACD Divergence

zobrazení nástrojů pro obchodování s Divergentní jistotou
 

MACD Divergence – jak je již patrno z názvu tohoto ukazatele, jedná se o nástroj vycházející z podstaty MACD indikátoru. Vzpomeňtě si na 13. díl, jak jsme zakreslovali divergentní čáry do obchodního grafu, abychom určili místo, kde se začne trh obracet. Tento nástroj udělá vše za nás. Navíc nás přehledně pomocí vyskakovacího okna varování se zvonečkem informuje o dalším utvoření býčího signálu (trh se chystá růst) či medvědího signálu (trh se chystá klesat). Můžete tedy mít otevřeno více grafů a nástroj Vás souhrnně informuje o všech signálech ve všech otevřených grafech. Můžete tak plynule přecházet mezi jednotlivými grafy podle právě utvořených signálů. Tento signál je poté ve spodním grafu zaznačen v případě indikovaného budoucího poklesu trhu červenou šipkou směřující dolů a v případě indikovaného budoucího růstu trhu zelenou šipkou směřující nahoru, viz obrázek níže.

Nástroje

Nástroje

postup pro zobrazení nástroje MACD Divergence

Nyní již pojďme k samotné strategii Divergentní jistota. V klidu si v programu Meta Trader otevřete více obchodních grafů s nastavenými ukazateli Darvas Box a MACD Divergence. Časové rozlišení máme na všech dále prezentovaných grafech nastavené na 5 minut pro jednu svíčku (nastavíme v menu: graf->periodičnost->vybereme čas 5 minut). Všimněte si, že na všech grafech je po vytvoření býčího či medvědího sihnálu nástrojem MACD divergence vždy utvořena následující 5 minutová svíce přesně v odhadovaném směru, je to prakticky téměř se 100% výsledkem dle naší dlouhodobé analýzy.

Uvedeme příklad. Utvoří se červená šipka (signál = trh bude klesat) na 5 minutové svíci (svíčka v tomto momentě je rostoucí nebo klesající), ale podívejme se vždy na následující 5 minutovou svíčku, ta vždy přesně odpovídá indikovanému signálu tedy barvě a směru šipky. Při červené šipce následující svíčka je klesající a při zelené šipce je následující svíce rostoucí. To je logické a jak můžete s přiložených grafů i vidět prakticky se 100% jistotou. Sami si zkuste pár obchodních grafu projít s těmito nastavenými ukazately a v časovém rozložení 5 minut na svíčku. Jedná se totiž o jeden z nejsilnějších obchodních signálů. Při dostatečně “správně“ volatilním  trhu se utvoří např. během jedné hodiny  3 a více takových signálu v jednom sledovaném trhu. Proč toho tedy nevyužít!

 K dodatečnému potvrzení vývoje trhu nám slouží zobrazené Darvasovy linie, které by nám svým tvarem (směrem) měly naznačit budoucí vývoj trhu. Sledujeme především chování modré linie, která obvykle při výrazném růstu ceny zaujímá větší náklon směrem nahoru. Při poklesu ceny výrazně dolů zaujímá modrá linie náklon dolů. Pokud se obě dvě Darvasovy linie drží přibližně v rovině dá se předpokládat, že pohyb ceny na následující svíci výrazně nevybočí z cenového rozptylu na předchozí svíčce.

Správné využití se jeví pro binární opce s expirační dobou od 5 minut do 30 minut. Využít samozřejmě strategii můžete i na časově delší opce, ale je nutné si přepnout časové rozlišení, pro hodinové opce doporučujeme nastavení 15 minut na 1 svíčku. Navíc díky nástroji Option Builder, který poskytuje samotný broker TopOption, si můžete vytvořit i vlastní opci s definovanou dobou expirace. Např. při obchodování opce s délkou 30 minut jsme schopni díky takto přesnému signálu, který se nám utvoří 10 minut před expirací opce odhadnout vývoj opce v posledních 5 minutách, kdy již nemůžeme měnit svoji investici ani rozhodnutí, kudy se trh vydá. Je to naprosto famózní strategie, kterou si můžete pojistit čas, kdy opce expiruje a vy již nemůžete do obchodu zasahovat.
Časové osy

Časové osy

Pro delší časové opce volíme 15 minut na 1 svíčku, kratší opce volíme čas 5 minut na 1 svíčku

01.DÍL SPECIÁLNÍ- OBCHODNÍ NÁSTROJE
Program Meta Trader díky své variabilitě umožňuje využít široké spektrum obchodních nástrojů. Pokud se nespokojíte s nabídkou, kterou program defaultně nabízí  a nebo pokud naleznete na internetu zajímavý obchodní skript či nástroj, je možné si tyto skripty do programu Meta Trader dodatečně manuálně nahrát. Této možnosti využijeme i my a to v rámci aktualizace obchodního nástroje MACD Divergence, který poskytuje jeden z nejsilnějších signálů pro obrat ceny na trhu. Několik pozorných obchodníků a čtenářů Deníku binárníka ( jmenovitě: JARDA, PAVEL, MIREK S, LUCKABERUSKA,  TONY a MARTUF; všem velmi děkujeme) nás upozornilo, že dochází v některých verzích Meta Traderu ke zpoždění identifikace býčího (růst) či medvědího (pokles) signálu pomocí nástroje MACD Divergence. Běžná doba zpoždění je cca 1 až 2 svíčky po vzniku signálu. Na mnoha zahraničních diskuzích s binárními opcemi je o tomto neduhu také psáno. Neváhali jsme a opět se pokusíme pomoci vyřešit váš problém. 
Jedná se o využití novějšího skriptu FX5 MACD Divergence, který by měl být odlazený na co nejnižší zpoždění, co se týče odhadu Divergentního vzoru na trhu (tj. chování ceny vs. MACD indikátor).  Aby bylo pro Vás vše nejjednodušší, nachystaly jsme Vám kompletní Meta Trader 4 i s tímto nahraným novým skriptem. Tento Meta Trader nemusíte instalovat stačí pouze spustit. Pro získání přihlašovacích údajů provedete registraci na těchto stránkách https://www.ironfx.com/en/demo?acp=1250&interface=Czech. Pro udržení soukromí nemusíte uvádět správné telefonní číslo, stačí zadat správný e-mail, kde Vám přijde po chvíli jméno a heslo k účtu. Meta Trader 4 již s nahrátými skripty ke stažení zde (HESLO: CZTRADER):
 
FX5 MACD

FX5 MACD

spuštění ukazatele FX5 MACD Divergence

Tento ukazatel již spolehlivě dětekuje Divergenci s minimálním zpožděním, signál dostáváme v momentě začátku následující svíce po utvoření Divergentního signálu. Nyní můžeme naplno využít strategii Divergentní jistota popsanou v 17. díle Deníku Binárníka.
Detekce

Detekce

nový indíkátor detekuje s minimálním zpožděním
FX5_Divergence

FX5_Divergence

detekce klesajícího trendu na následující svíčce


18.DÍL "ŠPATNÉ" OBCHODY
Nikdo z nás není genius ani jasnovidec, aby sám od sebe vytušil jakým směrem se bude vyvíjet cena na trhu např. v další hodině.  Na čem se ovšem dá pracovat, je předcházet špatným obchodům nerozvážnou či špatně provedenou technickou analýzou trhu. Na tyto problémy bude dnes zaměřen další 18. díl Deníku binárníka, kde si společně rozebereme reálné situace na trhu a upozorníme na chyby, které se nevyhnuly při obchodování ani nám. Důležité je však si špatné obchody zpětně analyzovat a z těchto chyb se poučit. Dne si představíme jednu ze situací.

Situace 1 – Poznal jsem svíčku pro obrat trhu,  okamžitě investuji!
 
Možná to zní jako „klišé“, když řekneme, že není dobré zbrkle investovat hned, když poznáme v grafu svíčku pro obrat trhu, ale opak je pravdou. Mnoho méně zkušených obchodníků obvykle obchoduje na základě jednoho nebo dvou naučených ukazatelů a ostatní  důležité parametry, které je možné z trhu získat zbytečně ignorují. Jak již možná víte z minulých dílů Deníku binárníka i s online youtube videa “Obchodování na jistotu“  detekcí svíce pro obrat trhu  typu PIN BAR, jsme schopni s velmi velkou pravděpodobností určit cenový zlom na trhu. To nám ovšem nemusí vždy zajistit jistý (předpokládaný) cenový vývoj po dobu životnosti opce a následný zisk z investice. Pokud máme časové rozlošení 5 minut na 1 svíčku, je velmi těžké říci, že vytvořený PIN BAR na jedné z těchto svíček, nám zaručí obrat trhu i na dalších 20 minut.

Daleko lepší provedená technická analýza je pomocí tzv. kombinované časové analýzy, kterou jsme nazvali podle způsobu, jakým je provedena. Tuto si ukážeme prakticky na obchodním grafu z Meta Traderu. Princip této analýzy není velmi složitý a v principu vychází částečně ze strategie „Obchod na jistotu“ představené v 10. Díle Deníku Binárníka, s tím, že využijeme kombinaci 5-ti minutového časového rozložení svíček, 15-ti minutového rozložení svíček a hodinového rozložení svíček v grafu.

Jaký je tedy náš správný postup?

Důležité je detekovat správnou svíci pro obrat trhu tzv. PIN BAR svíci v hodinovém časovém rozložení svíček. Uvedeme příklad: Obchodujeme měnový pár GBP/USD. Na hodinové svíčce od 19:00 do 20:00 se utvořil PIN BAR svíce. Máme tedy předpoklad, že trh v následující hodině by měl v souhrnném výsledku klesat (tzn. Následující hodinová svíce po PIN BARU bude klesající). Sledujeme tedy podrobněji následující svíci od 20:00 do 21:00. V této situaci má pro nás význam obchodovat např. opci s dobou expirace 30 minut (velmi častá u TopOption), která bude mít expiraci v čase kolem 21:00.
detekce PINBAR

detekce PINBAR

detekujeme v hodinovém grafu svíčku PINBAR
Analýza 15minut

Analýza 15minut

přepnutí na 15-ti minutové rozlišení grafu
 

Nyní po vyhledání PIN BAR svíce, je čas podrobněji analyzovat následující hodinovou svíci. Měníme tedy časové rozložení svíček v grafu na rozlišení 15minut na jednu svíčku, sledujeme samozřejmě rozložení svíček v našem analyzovaném úseku od 20:00 do 21:00. 15 minutové rozlišení na svíčkovém grafu nám může při sledování opce s expirací 30 minut pomoci analyzovat velmi dobře první celou půlku času opce, kdy vidíme, jaké cenové tendence trh má. Po uplynutí dalších15 minut (v čase od 20:15 do 20:30, vidíme, že se nám utvořila i v 15-ti minutovém grafu svíčka s dlouhým knotem směrem nahoru a úzkým tělem, signalizující, že trh nemá již dostatečnou sílu pro růst. Blíží se pokles trhu a toho je třeba využít. Ideální je tedy pro nás nyní zvolit opci s dobou expirace 30 minut. Sledujeme nyní další utvářející svíčku od 20:30 do 20:45, což představuje cca polovinu času životnosti 30 minutové opce, pokud začneme obchodovat od cca 20:30. V čase od 20:30 do 20:45 se nám potvrdil obrat na trhu a cena výrazně poklesla. Nyní počkáme cca 5 minut na počáteční utváření svíčky od 20:45 do 21:00. Po uplynutí předchozí 15 minutové svíce, počkáme tedy ještě 5 minut na utvářející se následující 15-ti minutovou svíci. Uvidíme tak souhrnné tendence trhu klesat nebo růst. V čase 20:50 přepínáme na rozlišení grafu 5 minut.  V této době nám zbývá 10 minut do konce expirace opce a 5 minut  zbýva do možnosti investovat na sledovanou opci. V této době se nám po přepnutí rozlišení utváří další 5-ti minutivá svíce. Tato souslednost ve sledování trhu nám více napoví o budoucím vývoji poslední 5-ti minutové svíčky, neboť jsme schopni posoudit, jestli má sledovaný trh tendenci krátkodobě růst a následně klesat anebo např. již třetí 5-ti minutová svíce je klesající a trh tedy inklinuje i v budoucnu spíše k poklesu. Následující 5 minutoví svícev čase od 20:50 do 20:52 má opět potvrzenou klesající tendenci, investujeme tedy v této době na PUT (pokles ceny). Je důležitě správně zvolit i dobu investice před expirací opce, neboť zbytečným čekáním až svíce poklesne ještě níže, ztrácíme výhodu ve velikosti rozdílu konečné ceny. Velmi často se totiž stává, že následující svíce má tendenci cenově mírně vzrůst a pokud bychom investovali na opci např. až v čase 20:55, kdy svíce klesne ještě více, nemusel by být rozdíl v ceně na konci expirace opce kladný, ale záporný. Expirační cena opce by tedy mírně přeskočila cenu, při které jsme investovali na pokles trhu tedy PUT. To by pro nás nebylo ziskové.
sledování opce

sledování opce

časová souslednost sledování vývoje opce až do doby expirace
 

Posuďte sami jestli taková kombinovaná časová analýza nemá větší vypovídající hodnotu, něž pouhé sledování hodinové svíce. Navíc jsme shopni časovou změnou osy postihnout i přídavné ukazatele na trhu, jako je např. PINBAR detector nebo MACD divergence indikátor. Tyto ukazatele samozřejmě jinak detekují při rozložení svíčkového grafu s 15-ti minutovým rozlišením než při rozložení svíčky s 5-ti minutovým rozlišením. Opět uvedeme příklad. Pokud se nám např. v 15-ti minutovém rozlišení svíčkového grafu utvoří na svíččce signál od MACD divergence indikátoru ve tvaru červené šipky (tzn. trh bude minimálně v následující 15-ti minutové svíčce klesat), znamená to, že následující 15-ti minutová svíce bude v souhrnu klesající, ale neznamená to, že celý 15-ti minutový úsek bude mít klesající cenu. K tomu je dobré si následně utvářející 15-ti minutovou svíci rozložit do 5-ti minutových úseků a pozorně sledovat vývoj ceny. Toto sledování je dobré si uzpůsobit práve dle času expirace sledované opce(trhu).
 
Z jaké chyby se tedy poučíme?

Při analýze hodinového svíčkového grafu, je dobré si zajímavé hodinové úseky podrobněji analyzovat. Nefungujeme tedy při obchodování pouze např. s nastaveným hodinovým rozlišením grafu, ale průběžně rozlišení časové osy měníme a to podle vývoje trhu, detekovaných signálů a také zbývajícího času do expirace sledované  binární opce.
 

19.DÍL  "MULTITRENDOVÉ" SIGNÁLY
V dnešním díle deníku binárníka navážeme na technické nástroje, určené k detekci silných signálů na trhu, jenž nám oznamují býčí (trh poroste) či medvědí (trh bude klesat) tendence na trhu. Mnohé indikační nástroje, které nám jsou schopny tyto signály poskytnout pracují na základě matematických výpočtů průměrných cen na trhu za určité období a vyhodnocení aktuální síly probíhajícího trendu, pokud má trh dostatečnou volatilitu. Jedním z takových je i výborný nástroj „MultiTrend_Signal_KVN”, který na rozdíl od podobných indikátorů nebere v úvahu pouze cenové chování na trhu, ale využívá pro svůj výpočet i indikátor, který je schopen určit sílu aktuálního trendu na trhu. Toto pomáhá ve větší míře eliminovat většinu falešných signálů z trhu. Tento je dostupný standardně v obou verzích Meta Traderu, tedy verze 4 a 5.  Neduhem falešných signálů trpí i nástroj Predict, který jsme uvedli v kapitole Deníku binárníka zabývající se Darvasovou strategii, proto jsme tento nástroj využili společně s dalšími dvěma silnými indikačními nástroji, pro eliminaci takto vzniklých falešných signálů a využili tak opravdový potenciál tohoto nástroje. Nyní ovšem máme k dispozici nástroj, který nám pomáhá se ještě lépe zorientovat na trhu při rozhodování o investici na danou vybranou binární opci.
 
MultiTrend_Signal_KVN je dílem dalšího z famózních obchodníků jménem Vladimír Korykin. Pokud se zadíváme do obchodních grafů, kde je tento nástroj spuštěn pro detekci, zjistíme, že téměř 98% detekovaných signálů pro býčí či medvědí trend skutečně odpovídá konečnému vývoji dané svíčky, kterou nástroj detekoval pro růst či pokles. Dosaženy jsou tak mnohem lepší výsledky v predikci trhu, než je tomu u podobných nástrojů. Jedním z klíčových indikátorů, které jsou užity pro konečnou detekci směru trhu pomocí nástroje Multitrend_Signal_KVN je Average Directional Index (ADX). Tento indikátor je schopen posoudit aktuální sílu probíhajícího trendu. Vyvinut byl J. W. Wilderem, který chtěl určovat sílu stávajícího býčího (rostoucího) či medvědího (klesajícího) trendu, případně pro utvrzení, že se právě nachází v netrendovém trhu. O vysoké „špatné“ volatilitě trhu je pojednáno v metodě odhadu, jedná se o trh, na kterém není dobré obchodovat se strategiemi založenými na trendovosti trhu.
 
Average Directional Index (ADX) je principiálně oscilátor, který kmitá mezi mezními hodnotami 0 a 100. Pokud dosahuje hodnot 20 a méně, dá se předpokládat slabý trend na trhu. Za vysoké hodnoty považujeme 40 a více, což je naopak známka silného trendu. Velmi vysoké hodnoty např. 60 a více se na trhu velmi nevyskytují. Principem tohoto indikátoru tedy není klasifikovat, zda je trend býčí či medvědí, ale určit jak silný je daný aktuální trend.
 
Rozeberme si nyní modelové situace chování tohoto indikátoru ADX, aby jsme pochopily, jak celý nástroj MultiTrend_Signal_KVN vlastně funguje. Pokud je na trhu silný trend, např. hodnota oscilátoru je 50 a následně začne oscilátor zeslabovat na hodnotu nižší, až se dostane pod 40, znamená to, že aktuální trend již nemá dostatečnou sílu a zřejmě dojde k přechodnému (netrendovému) období. Naopak v případě růstu hodnot ADX, roste logicky i síla trendu na trhu. Tímto můžeme velmi dobře vysledovat např. to, kdy končí přechodné (netrendové) období na trhu a trh se tedy chystá zase „trendovat“, je to většinou tehdy pokud se hodnota oscilátoru začíná opět výrazně dostávat nad hodnotu 20.
 
O tom, jakou sílu má daný směr trhu, tedy jestli převažuje tendence trhu spíše růst či klesat, rozhodují další přídavné tz. směrové  indikátory (directional indicators). Máme logicky dva typy negativní a pozitivní směrový indikátor, které jsou schopny v daném časovém rámci určit sílu směru pohybu trhu.
 
Při týdenní analýze chování nástroje MultiTrend_Signal_KVN jsme došli k větší spolehlivosti při detekci býčích a mědvědích signálů, než je běžně dosahováno u nástroje Predict. Můžeme tedy všem obchodníkům vřele doporučit využívat tento nástroj ve strategii „Darvas“ společně s MACD indikátorem a Darvas Boxem.
 
Nyní si ukážeme níže část zdrojového kódu popisovaného indikačního nástroje i to, jak ukazatel V Meta Traderu vypadá. Vidíme, že růžová šipka nad svíčkou nám dává signál pro prodej opce „Sell“ (tzn. trh bude klesat, medvědí signál) a modrá šipka pod svíčkou nám dává signál pro nákup opce „Buy“ (tzn. trh bude růst, býčí signál). Indikace v samotném grafu je velmi podobná jako u nástroje Predict, proto doporučujeme vždy využít pouze jeden z těchto nástrojů, abychom zachovali přehlednost v obchodním grafu. Vstupní hodnoty pro detekci na základě ADX je možné si v samotném nástroji upravit dle své libosti, na vyzkoušení ovšem doporučujeme defaultní (počáteční) nastavení.

Multitrend_KVN

Multitrend_KVN

indikátor pro detekci býčích a medvědích signálu na trhu

Ve kterých situacích vznikají falešné detekce od nástroje MultiTrend_Signal_KVN?
 
Pokud trh dostatečně „trenduje“, můžeme se spolehnout na takřka 100% detekci signálů pro nákup či prodej opce, což jsou daleko lepší výsledky než dosahuje nástroj Predict. Falešné signály od tohoto nástroje většinou vznikají v situacích, kdy se trh nachází v přechodném (netrendujícím) období, což je také nejméně vhodná doba pro naše investice. Ukázka zachyceného falešného signálu je rozebrána na obrázcích níže.
Reálný trh

Reálný trh

ukázky detekce indikátoru na aktuální svíčce a detekce falešného signálu v netrendujícím trhu
TopOption

TopOption02.DÍL SPECIÁLNÍ- SOCIÁLNÍ TRADINGV dnešním speciálním díle Deníku Binárníka se pokusíme zodpovědět všechny Vaše všetečné dotazy ohledně možností sociální tradingu a získávání signálů z trhu. Po důkladném zjišťování a registrace do všemožného co se nám podařilo na internetu najít a co jste nám doporučili vyzkoušet, jsme došli k celkem jasnému závěru. Existuje spoustu systémů, které Vám budou prostřednictvím e-mailové schránky či SMS zasílat signály pro obchod či zaručený vstup na trh. Většinou se jedná o placené služby, kde máte určitý čas na vyzkoušení zdarma (zpravidla 7 nebo 14 dní) anebo za symbolický poplatek. Poté již pravidelně musítě platit měsíční částku za provoz systému, zpravidla od 80$ a více. Pokud si na internetu zadáte do vyhledávače googlebinary options signal“, vyjede Vám spoustu zaručených stránek poskytující takovéto služby. Samotný princip služby, dle našeho názoru, nemusí být špatný a v mnoha případech může být i užitečný. Co je ovšem podle nás problém, že nepoznáte, od jakého zdroje tyto signály chodí. Jsou to signály generované centrálně od živých profesionálních traderů a nebo je na druhé straně ROBOT, který generuje obchodní signály s nastavenými technickými nástroji pro výpočet? Pokud by se jednalo o první případ, jedná se o jistou formu sociálního tradingu, což může být pro začínajícího obchodníka jistě přínosné. Problém je ovšem opět zase v tom, že pokud by se jednalo o skutečného tradera, tak neznáme jeho zkušenosti a vlastně ani úspěšnost při obchodování. Pokud by se jednalo o druhou možnost a tedy na druhé straně by byl autotrader ROBOT, má vůbec cenu si kupovat měsíčně signály od ROBOTA, když můžete za jednorázový poplatek pořídit rovnou ROBOTA autotradera, u kterého můžete nastavit i mnoho dodatečných parametrů, které lépe vyhovují Vašemu obchodování. Otázek je mnoho a proto bychom i od Vás uvítali případné reference na takovéto systémy a jejich zkušenost s nimi!

CommuniTraders


Tato platforma se řadí mezi tzv. „Social Trading Platform“, která umožňuje obchodovat společně s ostatními více zkušenými obchodníky a dostávat tak můžeme velmi zajímavé signály pro obchod s binárními opcemi zcela zdarma. Můžeme ji vřele doporučit. Princip není vůbec složitý. Po přihlášení do komunity na odkaze níže, se můžete zaregistrovat a využívat zdarma aplikaci viz obrázek dole, http://forums.binaryoptionsthatsuck.com/register.php. Po registraci a přihlášení stačí na hlavním panelu stisknout Trade&Share a jste přímo v aplikaci. V této aplikaci můžete sledovat vývoj grafu zvolené komodity, akcie či měnového páru a zároveň lze sdílet své obchody i s ostatními, můžete si psát anebo přímo sdílet přesně jednotlivé investiční akce, zároveň můžete plynule přecházet do fóra. O tom, jak je každý z hlavních obchodníků úspěšný či ne, se dozvíte po kliknutí na Leaders Board v samotné aplikaci nebo i přímo na hlavní stránce. Můžete tak doopravdy poznat, že se nejedná o žádného robota, viz výše uvedené. Vybíráte si tak tradera, kterému se pravidelně dobře daří v obchodech, a učíte se od něj.

Communi Traders

Communi Traders

aplikace pro sdílení a analýzu obchodu s ostatními tradery zdarma
Vstup

Vstup

vstup do aplikace a do přehledu jednotlivých obchodníků

eToro


Sociální síť a Forex broker v jednom jsme již na našem webu recenzovali zde. Jedná se o jednu z nejlepších možností jak sledovat zkušenější obchodníky v akci a případně od nich i obchody kopírovat. Založení platformy eToro je zdarma. Máte k dispozici i demo účet. Je tedy pouze na Vás, jestli se rozhodnete i s eToro obchodovat. Nejedná se sice co obchodování s binárními opce, ale obchodování na Forexových burzách je z hlediska vyhodnoccení technické analýzy pohybu ceny velmi podobné a může Vám díky možnosti kopírovat obchodníky přinést nemalý zisk. 

Účet u eToro jsme zakládali zde!


Po úvodním přihlášení do účtu, máte ihned k dispozici DEMO účet. Po kliknutí na Trading Vám vyskočí přihlašovací okno, kde máte v horní liště na výběr REAL a nebo PRACTICE. Pro trénování je možné zvolit demo PRACTICE s fiktivním účtem 10000$, pro reálný účet a možnost vydělat si skutečné peníze volíme REAL.Přihlašujete se opět stejnými údaji jako do účtu EToro.

účet EToro

účet EToro

možnost zvolení demo účtu v EToro
 

TopOption signály


TopOption broker nezůstáva také pozadu. Nabízí svým obchodníkům možnost dostávat obchodní signály z trhu stejně jako to dělají mnohé placené aplikace. Tato možnost se obchodníkům nabízí od minimálního vkladu 500$ na obchodní účet TopOption. Poté můžeme požádat svého přiděleného manažera o spuštění této služby pro Vás. Možná se Vám to zdá jako velké peníze, ale uvažte sami, pokud budete chtít využívat pro generování signálů jinou obchodní službu, zaplatíte přibližne v průměru 100$ za měsíc vedení této služby. U TopOption dostáváte tuto službu prakticky navíc zdarma, pokud prokážete, že jste se rozhodnul skutečně obchodovat ve větším finančním objemu. Začínáte tak od nuly a nemusíte dohánět tak poplatky zaplacené za vedení služby pro generování obchodních signálu. Protože tuto službu již nějaký čas využíváme a testujeme pro Vás, můžeme se podělit o zajímavé výsledky.
Signály jsou poskytovány pomocí krátkých textových zpráv, ve kterých je obsažena informace o jaké podkladové aktivum se jedná, dále je zde uveden časový rozsah, po který signál platí a doporučená volba. Součástí zprávy je také hodnocení síly udávaného signálu tzv. "probability level" od 1 do 10. Můžeme si tak výborně stanovit přípustná rizika pro investice. Uvedeme názorný příklad jak tyto signály obchodujeme. Dostaneme např. zprávu měnový pár EUR/USD, hodinová opce, 5 minut platnost signálu, PUT, Probability Level 6. Tuto situaci si ověříme současně v programu Meta Trader s využitím naší startegie Multitrend, pokud tomuto signálu ukazatele trhu i zde v Meta Traderu nasvědčují s velkou pravděpodobností, neváháme a investujeme. Máme tak k dispozici několikanásobné potvrzení ideální doby pro naši investici. Doporučujeme obchodovat signály s probability level 6 a vyšší, tyto jsou většinou velmi dobře potvrzeny i v programu Meta Trader. Méně pravděpodobné signály s probability level nížší než 5 nám strategie Multitrend nedokáže ani vyhodnotit jako dobrý vstup do obchodu a vesměs ukazatele na trhu mlčí. 
Poskytovatel těchto obchodních signálů je renomovaná společnost Faunus Analytics LLC, která působí již několik let na trhu v oblasti zpracování, analýzy dat a vývoji analytických nástrojů. Nyní poskytuje i obchodní data pro obchodníky na celém světě. Tato možnost ze strany TopOption samozřejmě zvyšuje důvěryhodnost tohoto brokera ze strany nás obchodníků, neboť je nám poskytnuta další velmi dobrá služba pro realizování našich ziskových investic. Uvádíme Vám také příklady investic z minulého týdne, konkrétně středy 9.4.2014  u TopOption s využitím zasílaných signálů. Investovali jsme celkem na základě těchto signálů 160$, ztráta byla 20$, zisk 119$, čistý zisk tedy činí 99$  za den. Tento zisk se nám podařilo více či méně udržet celý měsíc, výsledný zisk ze signálů včetně kombinace se strategií Multitrend je cca 36 817 kč. K tomu lze připočíst i signály, které jsme si vygenerovali sami v rámci strategie Multitrend a celkový zisk za duben tak činí 49 198 kč. To můžete vidět i níže.
obchodování

obchodování

obchodování se signály od Fauns Analytic
Zisk obchody

Zisk obchody

výsledek dubnových obchodů s TopOption s využitím pomocných signálů z trhu


21.DÍL INVESTICE PODLE "REVERZE"


V dnešním díle z Deníku Binárníka se zaměříme na natrénování jednoduché a funkční  dovednosti pro správné naskakování do trhu. Na toto téma nám přišlo velmi mnoho dotazů: Kdy je správný čas investovat? Jaké je správné časové rozložení svíček na ose grafu? Jak si vytvořit dostatečnou cenovou rezervu?
 
Začneme úplně jednoduše. Oprostíme se prozatím od jakýchkoliv dalších technických ukazatelů, které jsme prozatím společně používali a popisovali. Využívat budeme pouze jeden ukazatel a to Robby DSS Bressert, který je popsán v naší nové sekci Binární strategie v 1. díle. Opět jej nastavíme na tzv. (5,5) tedy Ema_period=5, Stochastic_period=5. Pro jednoduchost se zaměříme se na obchodování binárních opcí, u kterých zbývá do konce expirace 15 -30 minut. V grafu nastavíme rozlišení svíček na 15-minut => 1 svíčka = 15 minut.
 
Nyní si natrénujeme vstupy na trh. Budeme se držet následujících pravidel. Signál pro investici se utvoří v horním pásmu oscilátoru od 80 do 95 (signál pro prodej, PUT) anebo v dolním v pásmu od 5 do 20 (signál pro nákup, CALL). Signálem pro investici je pro nás změna signálního bodu v horním pásmu z modrého na červený. V tomto případě investujeme PUT na konec svíčky, u které se vytvořil opačný tedy červený signální bod. To znamená, signál se např. utvořil na 15-ti minutové svíčce v čase od 10:00 do 10:15. V čase 10:15 se otevírá nová svíčka, v tuto dobu volíme u opce PUT. Podobně je tomu také v dolním pásmu, zde je pro nás signálem pro vstup do obchodu změna signálního červeného bodu na modrý. V tomto případě investujeme CALL na konec svíčky, u které se vytvořil opačný tedy červený signální bod.
 
Nejtěžší na celém tréninku není pochopit princip, ten je jednoduchý. Důležité je ovšem správně načasovat tuto situaci na trhu přesně na naši opci u TopOption. V momentě, kdy najdeme situaci na trhu, která odpovídá našim požadavkům, máme v podstatě 2 možnosti jak s ní naložit. První možnost je využití začínající či běžící opce u TopOption, která koresponduje s koncem svíce, na kterou budeme investovat. V našem případě se jedná o rozlišení 15 minut na jednu svíčku. Druhá možnost spočívá ve využití nástroje Option Builder rovněž od TopOption a vypsání si vlastní opce s danou dobou expirace, která se bude lépe shodovat s koncem následující svíce, na kterou budeme investovat. K dispozici nemáme absolutní volnost, ale pokud volíme rozumné časy konce expirace opce např. v 10:00 nebo 10:30, je nám vyhověno. Časové kroky pro nastavení expirace opce jsou po 1 hodině v poli hodiny, a krok 5 minut je v poli minuty. Většinou máme dostatečnou dobu k dispozici, neboť po utvoření přechodu barvy signálních bodů v horním či dolním pásmu, čekáme na konec této svíce, u které k přechodu došlo. Investujeme až na následující svíčku po utvoření přechodu signálního bodu na opačnou barvu respektive na konec předchozí svíčky, u které došlo k přechodu. Vše si teď názorně ukážeme na několika jednoduchých příkladech. Doporučujeme, abyste si i vy sami vyhledávali v historii grafů Meta Traderu tyto situace a ověřili si, že tato doba investice, kdy indikátor Roby DSS Bressert ukazuje reverzi v horním či dolním pásmu, je až v 90% úspěšná. Poctivě poté můžete natrénovat na demo účtu od TopOption, kde si nacvičíte synchronizaci binární opce a Meta Traderu.

INVESTICE PUT

INVESTICE PUT

příklad využití reverze při investici na PUT opci
INVESTICE PUT2

INVESTICE PUT2

sledování vývoje opce až do konce expirace

Jaké tedy stručně dodržujeme pravidla? 

-ke konverzi (změna signálních bodů na oscilátoru) musí dojít v horním či dolním pásmu oscilátoru
-v horním pásmu proběhla konverze z modré na červenou, na další svíčce investujeme na PUT/DOWN
-v dolním pásmu proběhla konverze z červené na modrou, na další svíčce investujeme na CALL/UP


Kdy neinvestujeme?
 
Někdy nastanou na trhu situace, kdy jednoznačně nelze poznat, jestli investovat nebo ne. Vyjmenujme několik situací, které se nám neosvědčily při investování. Zpravidla neinvestujeme pomocí tohoto indikátoru na trhu, kde je dlouhodobě nízký pohyb ceny. Konverze sice proběhla v horním či dolním pásmu, ale předchozí bod nebyl ve zmíněném pásmu. Nejednoznačné chování neinvestujeme.
 
Statisticky lepší výsledky dosahuje reverze v horním pásmu a tedy investice na pokles ceny. Snadněji totiž na trhu dochází k situaci, kdy je trh přeprodaný a cena začne rychle klesat. Růst ceny bývá většinou obtížnější a bývá provázen nerovnoměrným růstem a krátkodobým poklesem ceny. Snadno se tak může stát, že svíce, na kterou budeme investovat při indikaci reverze v dolním pásmu (tedy volba CALL), bude klesající ovšem jen v rámci rozsahu těla předchozí rostoucí svíce. Nejedná se tedy o žádný zázračný pokles při jinak rostoucí ceně na trhu, ale může nám to zhatit naši investici. Je tedy na každém z Vás, aby toto chování trhu vysledoval a určil si situace, kdy nemusí dojít k opravdovému růstu ceny. Tyto situace se totiž na trhu, pokud nastanou, obvykle v historii vývoje ceny trhu opakují. Může to být tedy pro nás varování, že mohou znovu v budoucnu nastat.

Proč čekáme na ukončení svíce, na které se utvoří reverzní (opačný) signální bod?
 
Tímto získáváme potvrzení, že skutečně k reverzi dojde. Barva signálního bodu se totiž může během vývoje svíčky ve sledovaném čase průběžně měnit. Důležité tedy pro nás je, s jakým výsledkem svíčka skončí a jestli doopravdy k reverzi dojde. Snadno si sami můžete na trhu vysledovat situace, kdy svíčka, na které došlo k reverzi např. v horním pásmu je rostoucí a k poklesu ceny dojde právě až na následující svičce. Ano přesně na svíčce, na kterou budeme investovat.
 
Tento princip lze samozřejmě praktikovat a je funkční i na časovém rozložení svíček 30 minut a 1 hodina, což patří mezi nejběžněji obchodované expirační časy opcí. Jen je nutné dobře sladit konec opce s koncem svíce, která je naše klíčová pro investici. Samozřejmě stále platí, že čím kratší časy na 1 svíčku, tím větší pravděpodobnost, že dojde k chybne detekci. Ze žádné strategie nelze totiž vyloučit riziko krátkodobých výkyvů ceny na trhu, které mohou narušit jinak vcelku jasný trend sledované ceny na trhu.
Neinvestujeme

Neinvestujeme

situace, kdy je lepší neinvestovat
Vývoj reverze

Vývoj reverze

Vždy čekáme na konec svíčky, kde proběhla reverze!

Můžu investovat na svíčku, která následuje po detekci reverze i když již bude nějakou dobu rozběhlá?
 
Doporučujeme investovat nejlépe na začátku svíčky, v případě 15-minutové svíčky. V případě delších časových svíček např. 1 hodina je možné nějakou dobu počkat na rozběhnutí svíčky, ne však delší, než je polovina životnosti svíčky. Pro hodinovou svíčku tedy platí investice max. do 30-ti minut od její životnosti. Vždy ovšem platí, že čím dříve investujeme, tím větší sanci máme na ziskovou investici. Zejména u kratších časových úseků, kdy cenový pohyb dolů či nahoru nemusí být za tak krátkou dobu velmi výrazný hrozí nebezpečí malé cenové rezervy. Je to prosté, jedná se nám o vytvoření dostatečné cenové rezervy, pokud se binární opce vydá ke konci expirace zpět nahoru v případě detekovaného poklesu a tedy naší investice na pokles PUT/DOWN. Velmi časté jsou situace, kdy cena opce např. klesá a těsně před expirací 30s až 1 minuta, se cena začne výrazněji opět zvedat. V tuto dobu je nutné mít dostatečnou cenovou rezervu, která pokryje růst ceny opce.  Výsledná uzavírací cena opce již tedy nevystoupí nad naši cenu v době investice. To stejné samozřejmě platí i při investici na růst CALL/UP a pokrytí případného krátkodobého cenového poklesu opce.


Můžu investovat i na reverzi, která proběhne mimo dolní či horní pásmo?

Investice na reverzi, která neproběhla v horním či dolním pásmu, tedy v místech extrémně přeprodaného či překoupeného trhu bude vždy riskantnější. V takovém případě často dochází k nečekaným cenovým výkyvům, které můžou ohrozit výsledek naši investice. Doporučujeme investovat  při reverzi, která se utvoří v dolním či horním pásmu.


Je tato metoda vstupování do obchodů účinná na 100%?
 
Žádná strategie ani metoda nebude nikdy 100%, to je nutné si uvědomit. Cílem deníku binárníka je otevřít  Vám cestu k tvorbě vlastní strategie, neboť každý dobrý a úspěšný obchodník má vždy svou vlastní strategii pro obchodování, která vychází z jeho zkušeností a dovedností a samozřejmě, která mu nejvíce vyhovuje. Velká část Vašeho úspěchu při obchodování vždy bude ležet jen na Vás samotných a Vašem know-how, které si sami vytvoříte.

Reverze 1hodina

Reverze 1hodina

reverze při rozložení grafu na hodinové svíčky
Reverze 30minut

Reverze 30minut

reverze v grafu při rozložení svíček 30 minut
ověřený broker

ověřený broker

začněte vydělávat s TopOption, ověřeným brokerem na binární opce

22.DÍL INVESTICE PODLE "REVERZE" 2*NEW*
V dnešním díle z Deníku binárníka navážeme na předchozí díl, kdy jsme uvedli jednoduchý způsob, jak vstupovat efektivně na trh při investici na binární opce. Využívali jsme přitom “pouze” jeden indikátor  a to Robby DSS Bressert. Tato metoda vstupu do obchodu u Vás vyvolala veliký ohlas a zároveň jsme společně s Vámi našli i situace na trhu, které úplně nekorespondují s filozofií reverze. Možná tomu tak na první pohled je, ale uvidíte, že i takovým situacím lze úspěšně předcházet a zvolit tak vhodnou dobu pro správnou investici. Co je ovšem důležité poznamenat, je nutnost nespoléhat se pouze na reverzi jako takovou. Je nutné při svém obchodování využít celé komplexní znalosti, které jste společně s námi načerpali v průběhu vývoje seriálu Deníku Binárníka. Budeme zároveň rádi pokud budete přispívat i nadále svými vyhledanými situacemi na trhu při utvořené reverzi, společně je budeme do tohoto dílu přidávat a komentovat.

V minulém díle jsme si psali, že reverze v pásmu 80 až 95 je statisticky spolehlivější, než reverze v pásmu 5 až 20. Nejlepším způsobem, jak předejít špatnému odhadu následující svíčky po reverzi je znalost svíčkových patternů, které jsme postupně podrobně popisovali v 5. Díle Deníku binárníka a 13. Díle deníku binárníka. Důležité je také poznat na trhu utvořenou svíčku typu PIN BAR, která nám značí brzký obrat trhu. Jak poznat svíčku typu PIN BAR je pěkně popsáno v našem online videu z deníku binárníka s názvem „Obchodování na jistotu“.

Pro situace, kdy dochází k reverzi v dolním pásmu, je dobré sledovat ještě navíc podobný ukazatel jako je Roby DSS Bressert ovšem znázorňující 2 výpočtové křivky cen. Jedná se o nástroj DSS Bressert - double smoothed stochastic, který standardně najdeme v sekci vlastní ukazatele programu Meta Trader 4. Zobrazeny máme v defaultním nastavení červenou a modrou křivku. Červená křivka má název DSS a modrá křivka má název MIT. Rozdíl ve výpočtech jednotlivých křivek je určující pro jejich chování. Křivka DSS (červená barva) uvažuje ve výpočtech i aktuální chování ceny na trhu. Jak se každá křivka vypočte s přesným popisem čitatele i jmenovatele naleznete ve standardní nápovědě programu Meta Trader pro ukazatele viz např. zde http://www.mql5.com/en/code/8310.

Jak budeme tento indikátor používat?

Indikátor budeme společně používat s nástrojem Robby DSS Bressert v místech, kdy dochází v dolním pásmu k reverzi. Určujícím faktorem pro nás bude, kdy se červená křivka překříží s modrou křivkou směrem zespodu nahoru. Z trhu se nám podařilo vysledovat typické chování trhu, pokud nastane tento moment je vždy následující svíčka resp. růst zpomalen oproti předchozímu pohybu ceny. Dochází tak ve většině případů k vytvoření svíce s krátkým tělem a delšími knoty. Typické jsou i situace, kdy se utvoří klesající svíčka. Může to být během vytváření reverze nebo těsně po vytvoření reverze před začátkem utváření nové svíce. Nejde však jen o samotné křížení rozhodující je také styl křížení. Pokud se po křížení modrá křivka výrazně odchyluje od červené křivky, jedná se o správně rozpoznané křížení a útlum trhu. V případě, že dojde ke křížení a modrá křivka poté nadále sleduje směr červené křivky, znamená to, že bude pokračovat i nadále utvořený trend na trhu. Pojďme si tyto situace okomentovat přímo na obrázcích.
 
křížení 1

křížení 1

využití DSS indikátoru
Křížení 2

Křížení 2

využití DSS indikátoru
Křížení 3

Křížení 3

využití DSS indikátoru
křížení horní

křížení horní

křížení při horní reverzi, na co si dát pozor?
křížení dolní

křížení dolní

křížení při dolní reverzi, na co si dát pozor?
ověřený broker

ověřený broker

broker na binární opce

23.DÍL DETAILNÍ ROZBOR INVESTICE
V dnešním díle z Deníku Binárníka si na základě Vašich četných dotazů ohledně správné doby investice na trhu budeme velmi podrobně analyzovat obchod s použitím obou typů indikátorů DSS Bressert. Na začátek je třeba zdůraznit, že není možné slepě spoléhat pouze na tyto indikátory a reverzi. Je nutné si situaci na trhu správně vybrat. Již samotné chování svíček na trhu nám může ledacos napovědět a můžeme tak předejít situacím, kdy se nám např. utvořená reverze na trhu během vývoje další svíčky ztratí apod. Na trhu je každý den jiná situace, někdy více či méně odlišná od předchozího dne. Veškeré úspěchy s každou zvolenou strategii záleží z větší části na Vašem pozorování trhu a výběrem správného času investice.
 
Obchodujeme měnový pár AUD/USD. V čase 21:12 (19:12 v TopOption) začínáme trh podrobněji sledovat. Víme, že naše 30-ti minutová opce bude expirovat v 22:00 (20:00 v 
TopOption).TopOption je defaultně zobrazen čas z jiného časového pásma a tudíž vidíme v grafu čas o 2 hodiny menší než je v našem pásmu. To ovšem neznamená, že by trh v TopOption byl o 2 hodiny zpožděný vůči Meta Traderu, jen se pohybujeme v rozdílném časovém pásmu. V Meta Traderu zase není zohledněn časový posun při změně letního času a tak našich 22:00 je 23:00 v Meta Traderu. Ceny a jejich aktuální vývoj samozřejmě korespondují, jen je nutné si uvědomit tento posun a vědět, že graf v Meta Traderu v čase 23:00 koresponduje s vývojem v TopOption v čase 20:00.
 
Nyní si tedy ještě před vlastní investici trh detailně analyzujeme. Na obrázku níže vidíme rozložení svíček v časovém rozlišení 5 minut. Co nás na první pohled zaujme je počet opakujících se svíček v řadě sebou. Vidíme, že trh pravidelně klesal i rostl. Nyní se trh opět dostal do fáze, kdy je dosaženo cenového vrcholu resp. trh je překoupený, což nám indikují naše DSS Bressert ukazatele. Dochází k reverzi. Červená a modrá křivka se sice přibližují, ale nekřižují, trh bude tedy ještě nějakou dobu klesat. 

reverze start

reverze start

analýza trhu a utvoření reverze

Důležitý moment nastává v čase 21:40 (22:40 v Meta Traderu), kdy se začíná utvářet následující svíce po reverzi (obrázek 1). Ze začátku svíce rychlé při utváření poklesne na cenu 0.93777TopOption (obrázek 1). Mnozí z Vás by teď již investovali, neboť došlo k reverzi a je tedy nutné rychle investovat na následující klesající svíci. A v tomto momentě již můžete udělat fatální chybu, která vás připraví o investici, neboť si nevytvoříte dostatečnou cenovou rezervu. S naší investicí čekáme ještě 2 minuty, neboť víme, že trh má tendence klesat, ale z pohledu na předchozí malá těla rostoucích svíček, které nemají výrazné knoty, lze usuzovat, že cena se bude dostávat dolů také pozvolně a velmi pomalu a bude mít tendenci se mírně vracet. V čase 21:42 (22:42 v Meta Traderu, 19:42 v TopOption) nastává náš moment pro investici, cena se vrací směrem nahoru prakticky na uzavírací hodnotu ceny předchozí klesající svíce (obrázek 2). Nyní investujeme PUT /DOWN (tedy na pokles ceny). Hodnota opce je v TopOption nyní 0.93801. Ano, rozumíte tomu správně, tímto manévrem si zajistíme dostatečnou cenovou rezervu pro budoucí cenové výkyvy směrem nahoru. Do konce expirace opce nám zbývá tedy ještě cca více než 15 minut, což je dostatečná doba pro další pokles ceny.

investice

investice

Moment na trhu, kdy investujeme!

Pozvolna se přesouváme do času  21:48 (22:48 Meta Trader, 19:48 TopOption). Vidíme, že i další utvářející se svíčka 5 minut má tendenci klesat (obrázek 3). Předchozí svíce skončila s výrazným poklesem. Svíčka, která se teď dotváří, skončí ještě nejspíše v poklesu, neboť červená a modrá linka u indikátoru DSS Bressert se blíží a brzy dojde ke křížení, ale zatím ještě ke křížení nedošlo. Po tomto křížení nastává obvykle útlum stávajícího trendu na další svíčce. Pokles tedy zmírní nebo trh mírně poroste. S tímto je nutné při investici počítat. Máme však investováno s dostatečnou rezervou, i kdyby v těchto 5-ti minutách došlo ke zvýšení ceny v rámci těla předchozí svíce, stále bychom byli v zisku


vývoj trhu

vývoj trhu

přiblížení červené a modré křivky u indikátoru DSS Bressert
 

Nyní se přesouváme do času 21:53 (22:53 Meta Trader, 19:53 TopOption). Utváří se nám další 5-ti minutová svíčka (obrázek 4). U červené a modré linky došlo již ke křížení. Vývoj ceny se zpomalil směrem dolů a cena má tendenci opět růst. Potvrzuje se naše úvaha.


překřížení

překřížení

vývoj další 5-ti minutové svíčky po překřížení

Nyní, kdy nám zbývá cca 6 minut do expirace opce (posledních 5 minut již nelze své rozhodnutí na opci již měnit), přepneme časové rozlišení na graf se svícemi 15 minut (obrázek 5). Našim cílem je zjistit, jak dalece může ohrozit nynější růst ceny naši investici před koncem expirace opce. V 15-ti minutovém grafu vidíme, že aktuální svíce tvoří svíci typu DOJI. Jedná se o svíčku s úzkým tělem a knoty, které jsou z obou stran přibližně stejně dlouhé. Tělo svíce je tedy přibližně uprostřed. To signalizuje nerozhodnost trhu. Navíc došlo k překřížení červené a modré linky, což nám také signalizuje zpomalení trhu směrem dolů. Vidíme však, že podobně se trh zachoval v minulosti o 3 svíčky dozadu, kdy při výraznějším poklesu, došlo k vytvoření svíce PINBAR a cena se obrátila směrem vzhůru. Lze tedy nyní předpokládat, že svíce předznamenává budoucí pokles trhu. Na poslední 5-ti minutové svíčce, která je pro nás rozhodující, je tedy možné čekat pokles ceny. Sami nyní vidíte, že podmínky na trhu nejsou vždy učebnicově ideální a je nutné si další vývoj ceny umět odůvodnit na základě více faktorů. Nyní se tedy přesouváme na poslední 5-ti minutový úsek, který rozhodne o naší investici. 

15 minut

15 minut

přepínáme rozlišení svíček na 15 minut, abychom analyzovali trh pro blížící se expiraci opce

Vidíme, že modrá linka u indikátoru se po překřížení již dále výrazněji nevzdaluje a drží si přibližně svoji hodnotu (obrázek 6). Trh se tedy nechystá k obratu na růst. Naše poslední sledovaná svíčka se okamžitě po vzniku vydává směrem dolů. Tento stav vydrží až do konce expirace opce. 


konec investice

konec investice

expirace opce, vyhodnocení výsledků

Podařilo se a 80 USD je doma. Kdo Vám dá za 30 minut práce 1500 Kč? Asi nikdo, pokud to vynásobíme průměrnou pracovní měsíční dobou 150 hodin, počítáme tedy s tím, že by to byl Váš hodinový výdělek, tedy 1500 Kč za hodinu krát 150 hodin je 225 000 Kč. Nyní namítnete, ale to by bylo při 100% úspěšnosti, což je doopravdy nereálné. Dobře zohledníme 60% úspěšnost. Vychází nám tedy 90 hodin zisk a 60 hodin ztráty, při investici 100USD (100*19=1900 kč) na každý obchod, to činí (90hod x 1500Kč) – (60 hod x 1900Kč) = 21 000 kč. To jsou pořád slušné peníze, při tak relativně „nízké“ úspěšnosti. Již při mírném zvýšení úspěšnost např. o 3% se dostáváme na měsíční výdělek 36 300 Kč.  Naopak pokud budete mít úspěšnost jen 55%, což se blíží pravděpodobnosti 50%, kdy byste pouze „od oka“ tipovali vývoj trhu, dostáváte se na zisk 5000 Kč. Samozřejmě míru rizika a zisku lze vhodně regulovat využitím OptionbuilderuTopOption, kde si můžeme nastavit menší zisk a jistou refundaci (návrat jisté částky při neúspěchu zpět). Více popsáno ve 14. Dílu z Deníku binárníka s názvem Vlastní opce. Uvítáme i Vaše analýzy trhu a komentáře zaslané na náší e-mailovou adresu.

TopOption CZ

TopOption CZ

vydělávejte s regulovaným brokerem v češtině

03.DÍL OBCHODNÍ SIGNÁLY FAUNUS 

Dostali jsme od Vás více dotazů na téma zasílání obchodních signálů od společnosti Faunus Analytics. Navíc dle poslední zaslané zprávy od našeho čtenáře Jirky B, někteří TopOption account manageři ani nevědí, že TopOption takovou službu poskytuje. Ukázku odkazu na promo akci v českém jazyce naleznete níže na obrázku. Pokud by tedy Váš manažer nic o této možnosti nevěděl odkažte se přímo na tuto TopOption promo akci. Jak vlastně podrobněji toto zasílání probíhá a na jakém principu jsou signály generovány. Samotná společnost se netají zveřejňovat své výsledky úspěšnosti v odhadu správných signálů na trhu. Průměrně se celková hodnota úspěšnosti měsíčně pohybuje kolem hodnoty 65% až 70%. Záleží na sledovaném měnovém páru a dané časové opci, zaznamenali jsme totiž i úspěšnost u méně obchodovaných párů kolem 54%. Tato hodnota je mnohem uvěřitelnější než odhady od různých jiných společností na zasílání obchodních signálů, které se chlubí úspěšností více než 85% či dokonce 95% a více. V některých případech se dokonce jedná o výsledky úspěšnosti za každý den. Toto je podle našeho názoru jen těžko uvěřitelné. Za reálnou hodnotu považujeme právě již zmíněných 70% a méně. Připomeňme také, že pokud chceme být v obchodování binárních opcí úspěšní neměla by naše úspěšnost klesnout pod 55%. Pod touto hodnotou se dostáváme již do finanční ztráty.


PROMOAKCE

PROMOAKCE

promoakce přímo od TopOption na zasílání signálů zdarma při vkladu 500 USD a výše.

Dle dostupných informací na více internetových webech využívá ke svému výpočtu Faunus Analytics tzv. metodu finančního bodování (financial scoring), někdy též označované jako data mining. V podstatě se jedná o hromadné sledování stovky až tisíců tržních dat a vyhodnocování pohybů cen za danou sledovanou dobu. Podle aktuálně vyhodnocených tržních podmínek se pak generují budoucí prognózy vývoje cen. Celý tým Faunus Analytics je tvořen profesionálními matematiky a obchodníky, kteří vyvinuli algoritmus pro předpovídání cen podkladových aktiv na základě sledování a vyhodnocování časových řad. Samotný Faunus analytics není ve finančním světě žádným nováčkem. Algoritmy Faunus Analytics jsou využívány profesionálními obchodníky na celém světě již několik let. V posledních letech se jejich dostupnost rozšířila i na běžné obchodníky. Podle aktuální nabídky od Faunus jsou prognózy poskytovány pro následující podkladová aktiva, nabídka se však neustále rozšiřuje, aktuální nabídku naleznete zde.
 

Měnové páry (FOREX) : EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, NZD/USD, AUD/USD, USD/CAD, CHF/JPY, EUR/GBP, EUR/JPY, GBP/CHF, GBP/JPY, EUR/AUD, EUR/CAD…..

Vzácné kovy:  Zlato, Stříbro, Platina, Palladium

Světové indexy: DOW JONES, S&P500, NASDAQ

Akciové trhy: AAPL (Apple), GOOG (Google), MSFT (Microsoft), YHOO (Yahoo), AMZN (Amazon), DELL (Dell), EBAY (Ebay), IBM (IBM), MRVL (Marvell Technology), ORCL (Oracle)….
 

Defaultně je nastaveno zasílání signálů do Vaší e-mailové schránky. Faunus ovšem nabízí i aplikaci s názvem Faunus Autotrade API, kterou můžete spárovat se svým programem Meta Trader a signály Vám tak chodí přímo do software. Jedná se o signály primárně určené pro hodinové opce. V nabídce jsou také signály pro 15 minut, 30 minut, 1 hodina, 2 hodiny, 4 hodiny, 24 hodin. Dostaneme tedy např. k dispozici signál, že cena u měnového páru GBP/CHF v čase 10:01 do 1 hodiny bude vyšší než je aktuální cena (jinými slovy cena poroste, signál CALL). Signály se nám zasílají každou počínající hodinu. Zpoždění je maximálně 10 minut od začátku nové hodiny. Dle našich zkušeností není většinou větší než 5 minut. Součástí každého zaslaného signálu je hodnocení jeho spolehlivosti na stupnici 1 až 10 resp. každé 2 dílky na stupnici představují jednotku v bodovém hodnocení. Např. 10 dílků je hodnocení 5, tedy 50% spolehlivost. Spolehlivost se odvíjí od síly trendu na trhu, tzn., hodnotí se býčí či medvědí převaha na trhu. Nelze tedy jednoznačně říci, že signál se spolehlivostí 9 je na 100% spolehlivější než signál se spolehlivostí 4. Síla na trhu se může totiž na během hodiny rychle změnit např. z býčí na medvědí a naopak. Pokud byste si chtěli signály z Faunus Analytics vyzkoušet pouze na zkoušku, je tady několik bezplatných možností. Můžete si nechat zasílat signály zdarma, které nejsou aktuální např. 1 den zpožděné a analyzovat v Meta Traderu. Signály z minulého obchodního dne jsou i pravidelně zveřejňovány na stránkách Faunus analytics včetně statistiky jejich úspěšnosti. Statistiky naleznete zde. Historii obchodních signálů naleznete zde(zobrazované obvykle během pracovních dnů po spuštění serveru Faunus). Můžeme si tedy nanečisto vyzkoušet, jak by nám dané signály pomohly při rozhodování o dané investici. Prohlížet si můžeme úspěšnost jednotlivých podkladových aktiv včetně řazení podle reliability tzn. síly trendu a doby expirace.
Faunus

Faunus

statistika úspěšnosti zasílaných obchodních signálů
Obchodní signál

Obchodní signál

historie obchodních signálů
 

Jak tedy tento nástroj, pokud se pro něj rozhodnete, využít?

Především je nutné si uvědomit, že nelze bezmezně věřit všem zasílaným signálům pro obchodování. Ne vždy se trh v každé celé hodině nachází v optimálním trendu či cenovém rozpoložení vhodném k obchodování. Pokud např. analyzujeme úspěšnost signálů pro hodinové opce měnového páru EUR/USD od 1. května 2014 do 15 května 2014, dopočítáme se k průměrné úspěšnosti téměř 68% (67,58%, 171 úspěšných vs. 82 neúspěšných). to je velmi dobrý výsledek, který nám může do budoucna zajisti velmi trvalé zisky. Naopa méně obchodovaný pár AUD/CHF má úspěšnost pouze 54% za stejné časové období, což by nám mohlo přinést již mírné ztráty. Je dobré si tedy vybírat statisticky úspěšnější měnové páry. K potvrzení obchodního signálu využijte vždy ještě nástroje technické analýzy pro potvrzení budoucího vývoje trhu k poklesu či růstu. Každopádně pokud provedete u TopOption vklad od 500 USD a výše, máte tuto službu zdarma k dispozici, tak proč ji nevyužít
 

Na toto téma byl přidán i rozsáhlý a přínosný příspěvek v naší diskuzní skupině a fóru od uživatele RUDA!24.DÍL FRAKTÁLNÍ DIMENZE

V 24. díle z Deníku binárníka, který uzavírá druhou sérii článků ze světa binárního obchodování, si představíme zajímavý indikátor, který nám může velmi efektivně pomoci při určování dlouhodobějšího trendu na trhu. Sám autor tohoto indikátoru o něm tvrdí, že máme k dispozici konečně silnou zbrań proti krátkodobým cenovým výkyvům na trhu.

Nebudeme vás tedy již déle napínat a prozradíme, že se jedná o indikátor s názvem Fractal Adaptive Moving Average  ve zkratce FRAMA. V samotném Meta Traderu 4 jej najdete pod názvem Fractal AMA. Po instalaci tohto indikátoru se Vám objeví přímo v obchodním grafu dvě křivky, jedna červená a druhá modrá. Tyto křivky reprezentují svou polohou vůči sobě aktuální trend na trhu. Pokud se červená křivka nachází nad modrou je celkový aktuální trend klesající. Pozor neplést si s jednotlivými svíčkami, např. právě rostoucí svíčka v jinak klesajícím trendu nemá na tento ukazatel výrazný vliv. Pokud se červená křivka dostane pod modrou křivku, znamená to, že trh se obrátil ke klesajícími trendu. Všimněte si, že v momentě, kdy se červená linka dostane pod modrou, již nějakou dobu trh klesá. Toto samozřejmě platí i naopak při rostoucím trhu, v momentě, kdy se červená linka dostane nad modrou linku, cena na trhu již nějakou dobu roste.


Jak FRAMA pracuje?


Samotný indikátor je založený na poznatku, že finanční trhy jsou definovatelné jako fraktály, resp. jejich vývoj ve sledovaném časovém období odpovídá tvarem fraktálům. Velmi často se tak stává, že jedna část trhu je pak velmi podobná v cenovém chování jiné části toho stejného trhu, která může být výrazně časově posunutá, např. můžeme najít podobnost v chování u 3 letého grafu s měsičním rozložením svíček versus 7 denní graf s rozložením svíček 30 minut. Skutečně, u cenových pohybů bez ohledu na časový rámec dochází k jisté podobnosti v chování vývoje ceny, tato vlastnost se nazývá „self-similarity“ a vychází právě z fraktálního tvaru trhu. Indikátor FRAMA tak při výpočtu uvažuje fraktální dimenze cen za určité období a výsledek je zahrnut do aktuálního vývoje exponenciálního klouzavého průměru ceny. Dochází k dynamickému vyhlazování křivek a křivky indikátoru tak nekopírují vyloženě aktuální vývoj ceny na každé svíčce ve zvoleném časovém rozlišení.


Jak tedy tento ukazatel efektivně využít?


Především je nutné si uvědomit, že ukazatel není přímo určen k odhadu následující či právě utvářející se svíčky na trhu. Tímto se výrazně liší např. od ukaztelů DSS Bressert, které okamžitě reflektují aktuální cenovou změnu do svých výpočtů. U Robby DSS Bressert indikátoru tak dochází např. k vymizení utvořené reverze v horním pásmu při strmém růstu ceny na následující svíčce. To se také projeví u druhého z rodiny indikátoru DSS Bressert a to např. tím, že se modrá linka začně strmě blížit k červené lince s úmyslem ji překřížit.

Efektivní využití tohoto indikátoru je možné na delší svíčkové úseky. Pokud tak např. investujeme na 30-ti minutové opce je vhodné si rozlišení grafu s těmito ukazately přizpůsobit na úseky v délce 5 minut na jednu svíčku. Pro hodinové opce se vyplatí 15 minutové úseky (15 minut odpovídá 1 svíčce v grafu) a pro opce s expirací v řádu několika hodin např. 4 hodinové opce je rozumný úsek po 30 minutách či hodině, tedy 30 minut na jednu svíčku či hodinu na jednu svíčku. Vždy záleží v jakém čase danou opci sledujete a kolik času zbývá do její expirace. Např. je úplný nesmysl využít pro 30 minutovou opci s expirací za 10 minut, 15-ti muntové rozlišení svíček v grafu s těmito indikátory a na základě tohto se rozhodovat, kde skončí cena na poslední 15-ti minutové svíčce. Sílu tohoto indikátoru je možné především využít v dostatečně trendujícím trhu. Cena se tak pravidelně pohybuje nahoru i dolů v hodnotě desítek  pipů. Pohyb ceny např. v rozsahu od 1,60025 do 1,60035 je nedostatečný.


Proč je nutný dostatečný pohyb ceny na trhu?


Pokud se cena na trhu nebude dostatečně pohybovat, budou se obě křivky držet těsně u sebe. Obchodník tak jen těžko může poznat správný trend na trhu, pokud se křivky prolínají s nejasným odstupem od sebe.


Které signály jsou pro mě užitečné?


Jsou to především momenty, kdy červená křivka prorazí linii modré křivky v trendujícím trhu. Pokud červená křivka prorazí modrou křivku zespodu, jedná se o imupls k zamyšlení se nad investicí CALL na budoucí růst ceny. Průraz modré křivky červenou křivkou zhora dolů je naopak impuls pro zamyšlení se nad investicí PUT na budoucí pokles ceny. Hlavní filozofie tohoto ukazatele tak spočívá v myšlence, že pokud je na trhu dlouhodobější pokles či růst ceny, jsme na tuto událost upozornění a můžeme tak např. v nastartovaném poklesu ceny nastoupit svou investicí na tento klesající trend.

V praktické situaci tak můžeme nastoupit do trhu s klesajícím trendem na zrovna rostoucí svíčce. V konečné fázi tak není pro nás rozhodující přímo aktuální stav svíčky při expiraci opce, ale celkový pokles ceny za dobu od investice do expirace opce. Hlavním rozdílem tedy vůči DSS Bressert indikátorům je v tom, že se nesnažíme určit např. na 15-ti minutové či 30-ti minutové svíčce její aktuální vývoj, ale určujeme celkový trend za sledované období. Pro 30-ti minutovou opci tak budeme operovat na 5-ti minutovém rozlišení grafu, abychom měli dostatečný čas na vysledování trendu.


FRAMA

FRAMA

chování indikátoru Fractal AMA
FRAMA

FRAMA

kroky, které bychom měli dodržet při investici

Velmi opět uvítáme Vaše názory, náměty a připomínky na další vylepšení webu či další témata z Deníku Binárníka. Zároveň bychom chtěli poděkovat všem aktivním uživatelům naší diskuzní skupiny na facebooku, kteří svými radami a cennými přípomínkami pomohli nejednomu začínajícímu obchodníkovi. Zvláštní poděkování také patří našemu čtenáři Rudovi, který nám zaslal řadu zajímavých a trefných připomínek. Doufáme, že i nadále se bude naše skupina obchodníků s binárními opcemi rozšiřovat a společně se dozvíme spoustu zajímavých informací ze světa obchodování na burze.Kontakty:
cztrader.nolimit@seznam.cz

facebook: CZTRADERBINARY

CZTRADER

CZTRADER

Obchodní skupina, diskutujeme, chatujeme, sdílíme online zkušenosti.
Diskusní fórum

Diskusní fórum

Máte otázky, nevíte si rady, zeptejte se obchodníků na radu!
Źivé chaty

Źivé chaty

Informace o právě probíhajícím chatu naleznete vždy v naší obchodní skupině

RECENZE BROKERŮ


TOP PLATFORMY

V8Options

V8Options

Recenze brokera na binární opce V8Options
BinaryTilt

BinaryTilt

Recenze broker nová Zéland
STOCKPAIR

STOCKPAIR

Recenze brokera na binární opce Stockpair

OSTATNI PLATFORMY

TOPOPTION CZ

TOPOPTION CZ

Recenze brokera TopOption, broker s češtinou

Jsou tyto stránky pro Vás přínosné?

Ano, velmi dobré (2649 | 77%)
Ne, nejsou (125 | 4%)
Nevím (67 | 2%)
Skrill

Skrill

založení internetové peněženky zdarma
Registrace

Registrace

binární opce požádejte o materiály ke studiu

Veškeré obchodní značky, které jsou na tomto webu uvedeny, neslouží k poskytnutí finanční služby z naší strany. Nejsme obchodní zástupci těchto značek a jedná se pouze o uvedení zdroje informací, kde se lze o těchto obchodních značkách dozvědět více.
Obchodování na finančních trzích je vysoce rizikové a pokud se rozhodnete jako potencionální klienti využít služeb uvedených obchodních značek, důrazně si přečtěte podmíny a rizika, která Vám mohou hrozit během obchodování.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one